Uchwała Nr I/4/02

Rady Gminy Sztabin

z dnia 15 listopada 2002 roku .

 

 

w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztabin.

 

Na podstawie art.18 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 ; z 2002r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984) Rada Gminy Sztabin uchwala , co następuje :

& 1.

Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Gminy Sztabin w następującym składzie:

  1.  

  2. Dochód Janina
  3.  

  4. Andraka Robert
  5.  

  6. Kondracki Wojciech
  7.  

  8. Siemiaszko Eugenia
  9.  

  10. Zięcina Zbigniew

& 2.

 

Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje do rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium .

& 3.

Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez rade Gminy w zakresie kontroli.

& 4.

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Statut Gminy oraz stanowiący jego załącznik nr 5 Regulaminu Komisji Rewizyjnej.

& 5.

Komisja w terminie do dnia 31.12.2002 r. opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Radzie Gminy na najbliższej sesji plan kontroli na rok 2003.

& 6.

Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie w terminie do 30 marca każdego roku roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

& 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Anuszkiewicz Stanisław

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Stefan Korycki

Wprowadzający: Stefan Korycki

Data wprowadzenia: 2003-11-19

Modyfikujący: Stefan Korycki

Data modyfikacji: 2004-03-10

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-11-19