Uchwała Nr V/26/ 07

Rady Gminy Sztabin

z dnia 13 kwietnia 2007r.

w sprawie przyjęcia Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest w Gminie Sztabin

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr  214, poz. 1806, z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z 2002r., Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1671, z 2003r., Nr 7, poz. 78, z 2004r., Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208, Nr 191, poz. 1956, z 2005r., Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Nr 175, poz. 1458, Nr 180, poz. 1495, z 2006r., Nr 50, poz. 360) i art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r., Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832, z 2007r., Nr 21, poz. 124) uchwala się, co następuje

§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Program usuwania wyrobów zawierających azbest w Gminie Sztabin” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2007-04-18

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2007-04-18

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2007-04-18