Uchwała Nr VI/35/07

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25 czerwca 2007r.

w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sztabin na lata 2007-2010

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2001r., Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002r., Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002r., Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002r., Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2002r., Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2003r.,.Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2004r., Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005r., Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2005r., Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r., Nr 17, poz. 128, Dz. U. z 2006r., Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r., Nr 48, poz. 327) oraz art. 87 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r., Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2004r., Nr 238, poz. 2390, Dz. U. z 2006r., Nr 50, poz. 362, Dz. U. z 2006r., Nr 126, poz. 875), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Program Opieki nad Zabytkami Gminy Sztabin na lata 2007-2010 stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2007-07-02

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2007-07-02

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2007-07-02