Wybory ławników na kadencję 2011 - 2015

Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach zwrócił się do Rady Gminy Sztabin o wybranie ławników na kadencję (2011 - 2015):

 • do rozpatrywania spraw przez Sąd Rejonowy w Augustowie - 1 ławnika
 • do rozpatrywania spraw z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym w Suwałkach – 1 ławnika

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

 2. jest nieskazitelnego charakteru;

 3. ukończył 30 lat;

 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka  w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

 5. nie przekroczył 70 lat;

 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Kandydat na ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy powinien wykazywać się szczególną znajomością spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenie może żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;

 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;

 6. duchowni;

 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;

 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonywać do 30 czerwca 2011r. w Urzędzie Gminy Sztabin pok. Nr 6 lub 17, tel. (87) 6439750 lub  (87) 6439766, w godz. 700 - 1500.

Zgłoszenia dokonuje się na Karcie zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego, według wzoru zamieszczonego poniżej. Do karty należy dołączyć  dokumenty, o których mowa w art. 162 § 2-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych tj.:

 1. dwa zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydawaniu dowodów osobistych,

 2. informację z Krajowego Rejestru Karnego;

 3. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 4. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

 5. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gminy prezesi właściwych  sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Wzory Karty zgłoszenia kandydata na ławnika udostępniane są w Urzędzie Gminy Sztabin ul Augustowska 53,  pokój Nr 6 i 17 i dostępne są do pobrania również na stronie  internetowej: www.ms.gov.pl i www.sztabin.ug.gov.pl

Metryka strony

Udostępniający: Danuta Drągiewicz - Insp. ds. obsługi rady

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2011-06-15

Data modyfikacji: 2011-09-01

Opublikował: Wojciech Hryń

Data publikacji: 2011-06-15