Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku

Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku

 

 

Karty typu A

Wnioski o wydanie decyzji

Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

Wnioski o ustalanie programu dostosowawczego

 

Kart typu B

Decyzje i postanowienia

Wskazania lokalizacyjne

 

Karty typu C

Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

 

Karty typu D

Polityki, strategie, plany lub programy

 

Karty typu E

 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

 raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska,

sprawozdań, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,

analiz porealizacyjnych,

przeglądów ekologicznych,

raportów o bezpieczeństwie,

dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,

danych zawartych w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych,

kart informacyjnych złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo geologiczne i górnicze,

 informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

 

Karty typu F

prognoz oddziaływania na środowisko,

dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,

rozstrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

opracowań ekofizjograficznych,

rejestrów substancji niebezpiecznych,

wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,

rejestrów poważnych awarii

 

Kart typu G

Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

 

Kart typu H

Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

 

Kart typu I

Inne dokumenty

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2007-07-09

Data modyfikacji: 2012-08-21

Opublikował: Wojciech Hryń

Data publikacji: 2007-07-09