UCHWAŁA NR II/12/02

RADY GMINY SZTABIN

z dnia 18 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet radnym i sołtysom oraz zasad ich wypłacania

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 i art. 37b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Radnym za udział w pracach Komisji Rady Gminy, obradach sesji Rady Gminy przysługuje dieta w wysokości 17% najniższego wynagrodzenia pracowniczego.

 

§ 2

Dieta w wysokości ustalonej w § 1 i w § 2 niniejszej uchwały obejmuje również zwrot kosztów podróży służbowych, związanych z pełnieniem funkcji radnego odbywanych na terenie Gminy.

§ 3

W sytuacji odbycia podróży służbowej przez radnego poza obręb działania rady, radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2000 roku w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 roku Nr 66, poz. 800).

§ 4

Sołtysom Gminy Sztabin za udział w sesjach Rady Gminy, przysługuje dieta w wysokości 10% najniższego wynagrodzenia.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXVIII/231/2001 Rady Gminy Sztabin z dnia 28.12.2001 roku w sprawie ustalenia wysokości diet radnym, członkom zarządu, członkom komisji problemowych, przewodniczącemu rady i sołtysom oraz zasad ich wypłacania.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Anuszkiewicz Stanisław

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Stefan Korycki

Wprowadzający: Stefan Korycki

Data wprowadzenia: 2003-11-20

Modyfikujący: Stefan Korycki

Data modyfikacji: 2004-03-10

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-11-20