UCHWAŁA NR VII/107/03

Rady Gminy Sztabin

 

z dnia 12 września 2003 r.

 

w sprawie przyjęcia “Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Sztabin

na lata 2003-2005”.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 , poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 55, Nr 113, poz. 984, Nr 241, poz. 1806) uchwala się, co następuje:

§1. Przyjmuje się do realizacji “Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sztabin na lata 2003 - 2005”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Traci moc Uchwała Nr IV/38/03 Rady Gminy Sztabin z dnia 26 lutego 2003r w sprawie przyjęcia “Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Sztabin na lata 2003-2005 “ .

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Załącznik do Uchwały nr VII/107/03

Rady Gminy Sztabin z dnia 12 września 2003 r.

 

 

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

GMINY SZTABIN NA LATA 2003 – 2005

 

 

Lp.

 

Nazwa zadania

Przewidywany okres realizacji

Przewidywana wartość zad. inwestycji

 

 

Źródła

finansowania

1

2

3

4

5

1.

 

 

Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Jastrzębna I, Ostrowie, Jastrzębna II, Hruskie.

Rok 2003

1342 567,98 zł.

Budżet gminy – 510 677,73 zł

SAPARD – 831 890, 25 zł

2.

Modernizacja ul. Polnej w Sztabinie

Rok 2003

604 997,22 zł

Budżet gminy – 277 031,70 zł

SAPARD – 327 965,52 zł

3.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi we wsiach: Budziski, Huta,

Rok 2004

818 830,93 zł

Budżet gminy – 204 707, 73 zł

SAPARD – 614 123, 20 zł

4.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie

Rok 2005

450.000 zł

Fundusz spójności – 315 000.00 zł

NFOŚiGW (WFOŚiGW) - 45 000.00 zł

Budżet gminy – 90 000.00 zł

5.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi we wsiach: Kryłatka, Długie, Jasionowo Kol., Krasnybór Kol., Lebiedzin Kol., Balinka, Podcisówek, Cisów. Motułka

Rok 2005

1.100.000 zł

Budżet gminy – 494. 000,00 zł

Fundusz spójności – 550 000,00zł

NFOŚiGW – 56 000.00 zł

6.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kamieniu .

Lata 2004 - 2005

560.000 zł

Budżet gminy – 140 000,00 zł

Fundusz spójności – 420 000,00 zł

7.

Modernizacja ul. Młodości

Lata 2005 - 2006

370.000 zł

Budżet gminy – 111 000.00 zł

Fundusz spójności – 259 000.00 zł

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2003-12-11

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-03-18

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-12-11