UCHWAŁA NR VIII/108/03

Rada Gminy Sztabin

z dnia 5 grudnia2003

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 Nr 9, poz. 84, zm. z 2002r. Dz. U. Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Dz.U. Nr 96, poz. 874, Dz.U. Nr 110, poz. 1039, Dz.U. Nr 188, poz. 1840) uchwala się co następuje:

§1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy:

1) Od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,31 zł.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 10,76 zł.

c) zajętych na prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 5,91 zł.

d)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych - 3,46 zł. 

e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 2,90 zł.

2) Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7

3)Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1m powierzchni - 0,35 zł.

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1ha powierzchni - 1,98 zł.

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego  przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni - 0,07 zł.

§2. Traci moc Uchwała Nr II/15/02 Rady Gminy Sztabin z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od nieruchomości opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 2 poz. 86 z 03 stycznia 2003 r.

§3. Wykonanie uchwały powiarza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2003-12-17

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-03-18

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-12-17