UCHWAŁA NR VIII/110/03

 

 

Rady Gminy Sztabin

 

 

z dnia 5 grudnia 2003 r.

w sprawie zobowiązań finansowych związanych z wymianą stolarki okiennej w części

budynku zajmowanej przez Szkołę Podstawową w Sztabinie.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591, z 2002 r, Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717) uchwala się co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na sfinansowanie w roku 2004 kosztów realizacji zadania inwestycyjnego p.t.: “Wymiana stolarki okiennej w części budynku zajmowanej przez Szkołę Podstawową w Sztabinie” w części obejmującej kwotę 42.000,00 zł /słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych/.

§2. Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2003-12-17

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-04-01

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-12-17