UCZWAŁA NR VIII/111/03

Rady Gminy Sztabin

z dnia 5 grudnia 2003r.

w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej.

Na podstawie ar. 18 i art. 19 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, zm. z 2002r. Dz. U. Nr 200, poz. 1683 z 2003r. Dz.U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 110, poz. 139, Dz. U. Nr 188, poz. 1840) uchwala się, co następuje:

§1. Ustala się opłatę administracyjną w wysokości:

1) Za sporządzenie testamentu zgodnie z art. 951 kodeksu cywilnego w siedzibie Urzędu Gminy – 100,00 zł.

2) Za sporządzenie testamentu zgodnie z art. 951 kodeksu cywilnego poza Urzędem Gminy – 130,00 zł.

3) Za wydane wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – w wysokości 10,00 zł za jeden wypis i wyrys, nie więcej niż 50,00 zł łącznie.

§2. Opłata administracyjna płatna jest na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sztabin przed wykonaniem czynności urzędowej od której jest pobierana.

§3. Traci moc Uchwała Nr II/14/02 Rady Gminy Sztabin z dnia 18 grudnia 2002 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 2 poz. 85 z dnia 03 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru .

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2003-12-17

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-04-01

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-12-17