UCHWAŁA NR VIII/112/03

Rady Gminy Sztabin

z dnia 5 grudnia 2003r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 63.566 zł

w tym:

dział 756 Dochody od osób prawnych, fiz. 2.187 zł

    rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat 2.187 zł

    § 048 wpływy z opłat za zezwolenia 2.187 zł

dział 758 Różne rozliczenia 61.379 zł

    rozdz. 75805 Część rekompensująca subw. 61.379 zł

    § 292 subwencje 61.379 zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 63.566 zł

w tym:

dział 750 Administracja publiczna 6.379 zł

    rozdz. 75047 Pobór podatków 3.379 zł

    § 4100 wynagrodzenia prowizyjne 3.379 zł

    rozdz. 75095 Pozostała działalność 3.000 zł

    § 3030 różne wydatki na rzecz os.fiz. 3.000 zł

dział 757 Obsługa długu publicznego 25.000 zł

    rozdz. 75702 Obsługa kredytów i pożyczek 25.000 zł

    § 8010 rozliczenia z bankami 25.000 zł

dział 801 Oświata i wychowanie 30.000 zł

    rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 30.000 zł

    § 4300 zakup usług pozostałych 30.000 zł

dział 851 Ochrona zdrowia 2.187 zł

    rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkohol. 2.187 zł

    § 4210 zakup materiałów 300 zł

    § 4300 zakup usług pozostałych 1.887 zł

§ 2.

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększyć wydatki o kwotę 48.104 zł

2. zmniejszyć wydatki o kwotę 58.104 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1,

§ 3.

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

1. zwiększyć dochody o kwotę 44.550 zł

2. zmniejszyć dochody o kwotę 34.550 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 4.

Zmiana wykazu zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3,

§ 5.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 4,

§ 6.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. plan dochodów ogółem 9.060.199 zł

2. plan wydatków ogółem 9.268.014 zł

3. kwotę 276.700 zł przeznacza się z dochodów na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych

4. źródłem spłaty faktycznego deficytu w kwocie 484.515 zł są wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 146.700 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 337.815 zł do spłaty w latach 2004 – 2005

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VIII/112 /03

Rady Gminy Sztabin

z dnia 5 grudnia 2003r.

 

Z M I A N A  P L A N U  W Y D A T K Ó W

Dział

Rozdz.

§

Treść

Zwiększenie

Zmniejsze- nie

 

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

521

14.115

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa

 

14.115

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne

 

10.000

 

 

6052

Współfinansowanie progr. z UE

 

4.115

 

01030

 

Izby rolnicze

521

 

 

 

2850

Wpłaty na rzecz izb rolniczych

521

 

710

 

 

Działalność usługowa

 

5.000

 

71013

 

Prace geodez.i kartograf.

 

5.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

5.000

750

 

 

Administracja publiczna

29.800

 

 

75022

 

Rady gmin

14.000

 

 

 

3030

Różne wydatki

14.000

 

 

75023

 

Urzędy gmin

15.800

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe

300

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

10.000

 

 

 

4120

Składki na FP

700

 

 

 

4260

Energia

400

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.500

 

 

 

4410

Podróże służbowe

900

 

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne

3.000

 

 

75403

 

Jednostki terenowe policji

1.500

 

 

 

4210

Zakup materiałów

1.500

 

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

1.500

 

 

 

4110

Składki ZUS

150

 

 

 

4260

Energia

1.350

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

750

750

 

80195

 

Pozostała działalność

750

750

 

 

4110

Składki ZUS

600

 

 

 

4120

Składki FP

150

 

 

 

4210

Zakup materiałów

 

750

853

 

 

Opieka społeczna

7.354

15.239

 

85314

 

Zasiłki i pomoc w naturze

6.154

6.154

 

 

3110

Świadczenia społeczne (zad.zlec.)

6.154

 

 

 

4110

Składki ZUS (zad.zlecone)

 

6.154

 

85315

 

Dodatki mieszkaniowe

 

7.885

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

7.885

 

85328

 

Usługi specjalistyczne

1.200

1.200

 

 

4010

Wynagr.osobowe (zad.zlecone)

1.200

 

 

 

4300

Zakup usług pozost. (zad.zlecone)

 

1.200

900

 

 

Gospodarka komunalna

 

23.000

 

90015

 

Oświetlenie ulic

 

23.000

 

 

4260

Energia

 

18.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

5.000

921

 

 

Kultura i ochr.dz.narod.

6.679

 

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury

5.300

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

1.100

 

 

 

4260

Energia

450

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

750

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.000

 

 

92116

 

Biblioteki

300

 

 

 

4410

Podróże służbowe

300

 

 

92195

 

Pozostała działalność

1.079

 

 

 

4210

Zakup materiałów

200

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

879

 

 

 

 

Razem

48.104

58.104

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VIII/112 /03

Rady Gminy Sztabin

z dnia 5 grudnia 2003r.

Z M I A N A  P L A N U  DOCHODÓW

Dział

Rozdz.

§

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

 

4.115

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa

 

4.115

 

 

626

Dotacje z funduszy UE

 

4.115

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

15.230

6.615

 

70005

 

Gospodarka gruntami

15.000

6.615

 

 

047

Wpływy za użyt. wieczyste

 

4.615

 

 

075

Dochody z najmu i dzierżawy

15.000

 

 

 

084

Wpływy za sprzedaż wyrobów

 

2.000

 

70095

 

Pozostała działalność

230

 

 

 

083

Wpływy z usług

230

 

710

 

 

Działalność usługowa

 

1.000

 

71035

 

Cmentarze

 

1.000

 

 

202

Dotacja na realizację porozum.

 

1.000

750

 

 

Administracja publiczna

2.000

 

 

75023

 

Urzędy gmin

2.000

 

 

 

069

Wpływy z różnych opłat

2.000

 

756

 

 

Dochody- os.prawne, fizyczne

27.320

10.000

 

75615

 

Wpływy z podatków

7.820

 

 

 

031

Podatek od nieruchomości

7.820

 

 

75616

 

Wpływy z podatków

19.500

10.000

 

 

031

Podatek od nieruchomości

15.000

 

 

 

034

Podatek od środków transport.

 

7.000

 

 

036

Podatek od spadków i darowizn

4.500

 

 

 

091

Odsetki

 

3.000

758

 

 

Różne rozliczenia

 

12.820

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

 

12.820

 

 

092

Pozostałe odsetki

 

7.000

 

 

097

Wpływy z różnych dochodów

 

5.820

 

 

 

Ogółem

44.550

34.550

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr VIII/112/03

Rady Gminy Sztabin

z dnia 5 grudnia 2003r.

Zmiana wykazu zadań inwestycyjnych i środków na

ich realizację w 2003 roku.

 

 

L.p.

 

Nazwa zadania inwestycyjnego

 

Okres realizacji

 

Wartość całkowita

Koszty kwalifiko-

wane dla Programu SAPARD

Źródła finansowania

środki własne budżeto-we

Wpłaty

Ludności

dotacja bezzwrotna

SAPARD

Kredyty i pożyczki

Dotacje

1.

Budowa wodociągu grupowego we wsiach: Jastrzębna I, Jastrzębna II, Ostrowie, Hruskie w ramach Programu SAPARD– koszt budowy wg umowy

 

2003

 

1.369.235

1.254.736

85.825

 

324.000

 

827.775

 

131.635

 

-

2.

Zakup sprzętu komputerowego na utworzenie Gminnego Centrum Informacji

 

2003

 

41.907

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

41.907

 

2.

Budowa ulicy Polnej w Sztabinie w ramach Programu SAPARD – koszty budowy wg umowy , budowa kolektora deszczowego

 

2003

 

644.815

439.396

 

110.669

-

 

327.966

 

206.180

 

 

-

3.

Zakup pługa do odśnieżania dróg na terenie gminy Sztabin

 

2003

 

5.902

 

-

 

5.902

 

-

 

-

 

-

 

-

5.

Zakup motopompy dla d.s.pożar.

2003

9.500

-

9.500

-

-

-

-

 

 

               RAZEM

 

 

   2.071.359

 

        1.694.132

 

   211.896

 

  324.000

 

        1.155.741

 

   337,815

 

    41.907

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Stanisław Anuszkiewicz

 

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr VIII/112/03

Rady Gminy Sztabin

z dnia 5 grudnia 2003r.

 

Objaśnienia

zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Do § 1.

1.Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 63.566zł dotyczy:

- W dziale 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych ...zwiększenie planu dochodów o dodatkowe wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 2.187 zł,

- W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie planu dochodów o kwotę 61.379 zł na podstawie pisma Ministra Finansów o kwocie subwencji wyrównawczej dot. ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym za II półrocz 2003r.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 63.566 zł nastąpiło:

- W dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.379 zł na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego oraz diety na posiedzenie sesji rady gminy,

- W dziale 757 Obsługa długu publicznego – zwiększenie kwoty na odsetki bankowe z tytułu zaciągniętego kredytu “pomostowego”- ze względu na przedłużenie terminu zwrotu środków z programu SAPARD,

- W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł na dowożenie uczniów do szkół w związku ze zmianą systemu dowożenia (dokonanie dodatkowych wydatków i wypłatę odpraw),

- W dziale 851 Ochrona zdrowia przeznaczenie kwoty 2.187 zł uzyskanych za zezwolenia na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Do § 2.

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 48.104 zł wynika z konieczności dofinansowania w działach: 750 Administracja publiczna – diety dla radnych, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych, naprawę kserokopiarki itp. wydatki biurowe ogółem na kwotę 29.800 zł, w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne kwotę 1.500 zł na zakup paliwa i drobnych materiałów dla Posterunku Policji w Sztabinie oraz zwiększenie planu na energię elektryczną do ogrzania garaży dla samochodów pożarniczych, a w dziale 921 Kultura zwiększenie planu o 6.679 zł na częściowe wydatki Gminnego Centrum Informacji i przygotowanie lokalu gminnej biblioteki publicznej do zainstalowania komputerów.                                              Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 58.104 zł w działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo, 853 Opieka społeczna i 900 Gospodarka komunalna wynika z nie wykorzystania zaplanowanych środków w tych działach.

Do § 3.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 44.550 zł wynika z wpływu ponadplanowych dochodów w działach: 700 Gospodarka mieszkaniowa ( z najmu i dzierżawy), 750 Administracja publiczna z prowizji za sprzedaż znaków skarbowych, 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych – podatek od nieruchomości i podatek od spadków i darowizn.                                          Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 34.550 zł dotyczy korekty planu rocznego (do realnego wykonania).

3. Po dokonanych zmianach w planie dochodów i wydatków budżetowych, zmniejsza się kwota deficytu budżetowego, który wynosi 484.515 zł, a źródłem pokrycia są wolne środki w wysokości 146.700 zł i zaciągnięty kredyt długoterminowy na realizowane inwestycje w kwocie 337.815 zł.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2003-12-17

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-03-22

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-12-17