UCHWAŁA NR  IX/114/03

RADY GMINY SZTABIN

z dnia 29 grudnia 2003 r.


 w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sztabin.


       Na podstawie art.21 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. Nr 71, poz. 733 z 2001r.,  zm. Dz. U. z 2002r. Nr 113,poz. 984 i Nr 168, poz. 1383, Dz. U. z 2003r. Nr 113, poz. 1069) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zmienia się treść Uchwały Nr IV/39/03 Rady Gminy Sztabin z dnia 26.02.2003r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sztabin w części – Plan remontów i modernizacji.


§ 2. Ustala się – Plan  remontów i modernizacji na rok 2004 jak niżej:


1) naprawa - dostosowanie instalacji  elektrycznej do obowiązujących norm i remont (wymiana drzwi i okien) w budynku Krasnybór 42;
2) wykonanie elewacji budynku i dostosowanie instalacji elektrycznej do obowiązujących norm Krasnybór 49;
3) remont mieszkania nr 3 w budynku Sztabin ul. Augustowska 45;
4) adaptacja wolnych pomnieszczeń w budynku Huta 4 z jednoczesnym przeznaczeniem na lokale socjalne.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2004-01-20

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-04-02

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2004-01-20