UCHWAŁA NR IX/115/03

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 grudnia 2003r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

1.Zwiększyć dochody o kwotę 87.160 zł

2.Zmniejszyć dochody o kwotę 28.000 zł

   zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1.zwiększyć wydatki o kwotę 36.100 zł

2.zmniejszyć wydatki o kwotę 69.400 zł

   zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3.

Zmiana wykazu zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3.

§ 4.

Zmiana planu przychodów i rozchodów stanowi załącznik Nr 4.

 

§ 5.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.plan dochodów ogółem 9.119.359 zł

2.plan wydatków ogółem 9.234.714 zł

3.kwotę 285.200 zł przeznacza się z dochodów na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych,

4.źródłem spłaty faktycznego deficytu w kwocie 400.555 zł są wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w

  kwocie 62.740 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 337.815 zł do spłaty w latach 2004 – 2005

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                  Stanisław Anuszkiewicz

 

    Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IX/115 /03

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 grudnia 2003r.

Z M I A N A  P L A N U  D O C H O D Ó W

 

Dział

Rozdz.

§

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

1.900

24.000

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa

 

24.000

 

 

629

Środki na inwestycje

 

24.000

 

01095

 

Pozostała działalność

1.900

 

 

 

075

Dochody z najmu i dzierżawy

1.900

 

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

17.500

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami

17.500

 

 

 

077

Wpływy za odpłatne nabycie

17.500

 

756

 

 

Dochody- os.prawne, fizyczne

67.220

 

 

75615

 

Wpływy z podatków-prawne

55.000

 

 

 

031

Podatek od nieruchomości

50.000

 

 

 

033

Podatek leśny

5.000

 

 

75616

 

Wpływy z podatków- fizyczne

8.220

 

 

 

031

Podatek od nieruchomości

4.000

 

 

 

032

Podatek rolny

4.000

 

 

 

043

Wpływy z opłaty targowej

220

 

 

75618

 

Wpływy z innych opłat

4.000

 

 

 

041

Wpływy z opłaty skarbowej

4.000

 

758

 

 

Różne rozliczenia

 

4.000

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

 

4.000

 

 

092

Pozostałe odsetki

 

4.000

801

 

 

Oświata i wychowanie

540

 

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

540

 

 

 

083

Wpływy z usług

540

 

 

 

 

Ogółem

87.160

28.000

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IX/115/03

Rady Gminy Sztabin

z dn. 29 grudnia 2003r.

Z M I A N A   P L A N U   W Y D A T K Ó W

Dział

Rozdz.

§

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

600

 

 

Transport i łączność

12.000

33.000

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

 

33.000

 

 

4210

Zakup materiałów

 

3.000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

12.000

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne

 

30.000

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

6.400

 

70095

 

Pozostała działalność

 

6.400

 

 

4210

Zakup materiałów

 

2.000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

4.400

750

 

 

Administracja publiczna

1.700

 

 

75023

 

Urzędy gmin

1.700

 

 

 

4210

Zakup materiałów

1.700

 

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne

14.100

 

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

14.100

 

 

 

4210

Zakup materiałów

1.600

 

 

 

6060

Zakupy inwestycyjne

12.500

 

757

 

 

Obsługa długu publicznego

6.900

 

 

75702

 

Rozliczenia z bankami

6.900

 

 

 

8010

Rozliczenia z bankami

6.900

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

 

30.000

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

15.000

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

 

2.100

 

 

4210

Zakup materiałów

 

5.000

 

 

4260

Zakup energii

 

1.600

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

6.300

 

80104

 

Przedszkola

 

5.600

 

 

4110

Składki ZUS

 

3.850

 

 

4260

Zakup energii

 

750

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

1.000

 

80110

 

Gimnazja

 

9.400

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

 

4.900

 

 

4260

Zakup energii

 

1.500

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

3.000

921

 

 

Kultura

1.400

 

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury

1.400

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.400

 

 

 

 

Ogółem

36.100

69.400

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr IX/115/03

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 grudnia 2003r.

 

Zmiana wykazu zadań inwestycyjnych i środków na

ich realizację w 2003 roku.

 

 

L.p.

 

Nazwa zadania inwestycyjnego

 

Okres realizacji

 

Wartość całkowita

Koszty kwalifiko-

Wane dla Programu SAPARD

Źródła finansowania

środki własne budżeto-we

Wpłaty

Ludności

dotacja bezzwrotna

SAPARD

Kredyty i pożyczki

Dotacje

1.

Budowa wodociągu grupowego we wsiach: Jastrzębna I, Jastrzębna II, Ostrowie, Hruskie w ramach Programu SAPARD– koszt budowy wg umowy

 

2003

 

1.369.235

1.254.736

109.825

 

300000

 

827.775

 

131.635

 

-

2.

Zakup sprzętu komputerowego na utworzenie Gminnego Centrum Informacji

 

2003

 

41.907

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

41.907

 

2.

Budowa ulicy Polnej w Sztabinie w ramach Programu SAPARD – koszty budowy wg umowy , budowa kolektora deszczowego

 

2003

 

604.815

439.396

70.669

-

 

327.966

 

206.180

 

 

-

3.

Zakup pługa do odśnieżania dróg na terenie gminy Sztabin

 

2003

 

5.902

 

-

 

5.902

 

-

 

-

 

-

 

-

5.

Zakup motopompy dla d.s.pożar.

2003

9.500

-

9.500

-

-

-

-

6.

Zakup zestawu Gminne Centrum Reagowania

2003

12.500

-

12.500

-

-

-

 

 

 

RAZEM

 

 

2.043.859

 

1.694.132

 

208.396

 

300.000

 

1.155.741

 

337.815

 

41.907

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Stanisław Anuszkiewicz

 

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr IX/115/03

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 grudnia 2003r.

 

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2003 ROK- ZMIANA

 

 

L.p.

Wyszczególnienie

Kwota zł

I.

Przychody – ogółem

400.555

 

w tym:

nadwyżka z lat ubiegłych

wolne środki

kredyty długoterminowe

pożyczki

spłaty pożyczek udzielonych

przychody z prywatyzacji majątku

sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę

 

-

62.740

337.815

-

-

-

-

II.

Rozchody – ogółem

285.200

 

w tym:

1. spłaty kredytów długoterminowych

2. spłaty pożyczek długoterminowych

3. pożyczki udzielone

4. wykup papierów wartościowych

 

252.300

32.900

-

-

Informacje uzupełniające:

pokrycie deficytu budżetowego:

kredytem długoterminowym - 337.815 zł

wolne środki - 62.740 zł

spłata kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 285.200 zł nastąpi z bieżących dochodów budżetowych gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2004-01-20

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-03-22

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2004-01-20