UCHWAŁA NR IX/116/03

 

 

Rady Gminy Sztabin

 

 

29 grudnia 2003r.

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztabin na 2004 rok.

Na podstawie art.18 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. Nr 142,poz. 1591 z póź. zm.) i § 87 ust.1i 2Statutu Gminy Sztabin uchwala się, co następuje:

§1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztabin na 2004rok- stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr IX/116/03

Rady Gminy Sztabin z dnia 29 grudnia2003r

 

 

P L A N

Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztabin na 2004 rok.

 

Styczeń

Kontrola realizacji budżetu szkół za 2003 rok..

Luty

Kontrola gminnych jednostek organizacyjnych GOK i GBP w zakresie wykorzystania środków budżetowych za rok 2003.

Marzec

 

Analiza wykonania budżetu gminy za 2003rok.

opinia w sprawie wykonania budżetu

wniosek w sprawie absolutorium

Kwiecień

Kontrola wykorzystania środków przeznaczonych na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Maj

Kontrola celowości i gospodarności wydatków poniesionych na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Sztabin.

Lipiec

Kontrola działalności Wójta w zakresie realizacji uchwał rady gminy podjętych w I- półroczu 2004 roku.

Wrzesień

Kontrola realizacji dochodów własnych gminy w zakresie ściągalności podatków za I- półrocze 2004 roku.

Październik

Kontrola realizacji inwestycji prowadzonych w 2004 roku.

Listopad

Kontrola wykorzystania środków przeznaczonych na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2004 r.

Grudzień

Kontrola działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji budżetu gminy za rok 2004.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2004-01-20

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-03-22

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2004-01-20