UCHWAŁA NR II/13/02

RADY GMINY SZTABIN

z dnia 18 grudnia 2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. “a” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r Nr 142 poz. 1591 zmiany Dz. U z 2002r Nr 23 poz. 220, Dz.U z 2002r Nr 62 poz. 558 ) oraz art.13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomości: (Dz. U. Nr 115 poz. 741 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1

 

Wyraża się zgodę na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonej we wsi Krasnoborki, oznaczonej jako działka nr 482/1 stanowiąca własność Gminy na nieruchomość położoną we wsi Sztabin oznaczoną jako działka nr 25/7 stanowiąca własność osoby fizycznej.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Anuszkiewicz Stanisław

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Stefan Korycki

Wprowadzający: Stefan Korycki

Data wprowadzenia: 2003-11-20

Modyfikujący: Stefan Korycki

Data modyfikacji: 2004-03-10

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-11-20