Uchwała Nr X/117/04

 

 

Rady Gminy Sztabin

z dnia 12 lutego 2004r.

 

 

w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit.d, e i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220,Nr 62,poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz.1271, Nr 241, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568,) oraz art.116 ust.1,122,128 ust.2 i 134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz.1851) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się :

 1.  

 2. dochody budżetu gminy w wysokości 8.692.700 zł
  •  

  • zgodnie z za łącznikiem Nr 1,

   

       2.   wydatki budżetu gminy w wysokości 8.062.900 zł

   •  

   • zgodnie z załącznikiem Nr 2,

    

        3.   dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

    •  

    • zgodnie z załącznikiem Nr 3,

     

         4.   nadwyżkę budżetu w kwocie 629.800 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

      

     § 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

      

     § 3. Ustala się :

      

                              1.   rezerwę ogólną w kwocie 56.000zł.

      

                              2.   rezerwę celową na oświatę i wychowanie w kwocie 110.315 zł.

       

      § 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych na 2004 rok oraz środki na ich realizację – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

      1.  

      2. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujetych w załączniku Nr 5 do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo kwoty 850.000 zł.
       1.  

       § 5. Ustala się:

       1.  

       2. dotacje dla podmiotów realizujących zadania w zakresie oświaty w łącznej kwocie 227.000zł – zgodnie z załącznikiem Nr 6,
       3.  

       4. dotacje na dofinansowanie zadań zleconych dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – zgodnie z załącznikiem Nr 7.
        1.  

        § 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6.400 zł oraz wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 22.000zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 8.

         

        § 7. Dochody w kwocie 50.000zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

         

        § 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 9.

         

        § 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

        1.  

        2. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
        3.  

        4. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku bieżącego gminy,
        5.  

        6. zaciągania zobowiązań oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu i załaczniku Nr 4- Plan przychodów i rozchodów.

        § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

         

        § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                                                                                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

         

        Stanisław Anuszkiewicz

         

        Załącznik nr 1

        do Uchwały NrX/117/04

        Rady Gminy Sztabin

        z dnia 12 luty 2004r.

         

        PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK

         

        Dział

         

        Rozdział

        §

        Treść

        Plan na

        2004 r.

        010

           

        Rolnictwo i łowiectwo

        681.423

         

        01010

         

        Infrastruktura wodociągowa

        679.123

           

        6260

        Dotacje z funduszy celowych

        614.123

           

        6290

        Środki na dofinansowanie

        65.000

         

        01095

         

        Pozostała działalność

        2.300

           

        0690

        Wpływy z różnych opłat

        -

           

        0750

        Dochody z najmu i dzierżawy

        2.300

        100

           

        Górnictwo i kopalnictwo

        3.453

         

        10095

         

        Pozostała działalność

        3.453

           

        0460

        Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

        3.453

        700

           

        Gospodarka mieszkaniowa

        151.800

         

        70005

         

        Gospodarka gruntami ,nieruchomościami

        151.800

           

        0470

        Wpływy z użytkowania wieczystego

        2.100

           

        0750

        Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

        79.000

           

        0770

        Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia

        70.700

        750

           

        Administracja publiczna

        75.000

         

        75011

         

        Urzędy wojewódzkie

        66.000

           

        2010

        Dotacje celowe na zadania zlecone

        66.000

         

        75023

         

        Urzędy gmin

        9.000

           

        0690

        Wpływy z różnych opłat

        9.000

        751

           

        Urzędy naczelnych organów władzy

        900

         

        75101

         

        Urzędy naczelnych organów władzy

        900

           

        2010

        Dotacje celowe na zadania zlecone

        900

        756

           

        Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek

        2.034.582

         

        75615

         

        Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

        1.599.600

           

        0310

        Podatek od nieruchomości

        1.080.000

           

        0320

        Podatek rolny

        235.500

           

        0330

        Podatek leśny

        230.000

           

        0340

        Podatek od środków transportowych

        13.000

           

        0360

        Podatek od spadków i darowizn

        8.000

           

        0430

        Wpływy z opłaty targowej

        400

           

        0450

        Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

        700

           

        0500

        Podatek od czynności cywilnoprawnych

        30.000

           

        0910

        Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

        2.000

         

        75618

         

        Wpływy z innych opłat

        70.000

           

        0410

        Wpływy z opłaty skarbowej

        20.000

           

        0480

        Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

        50.000

         

        75621

         

        Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

        364.982

           

        0010

        Podatek dochodowy od osób fizycznych

        361.697

           

        0020

        Podatek dochodowy od osób prawnych

        3.285

        758

           

        Różne rozliczenia

        5.269.495

         

        75801

         

        Część oświatowa subwencji

        3.369.529

           

        2920

        Subwencje

        3.369.529

         

        75807

         

        Część wyrównawcza subwencji

        1.892.966

           

        2920

        Subwencje

        1.892.966

         

        75814

         

        Różne rozliczenia

        7.000

           

        0920

        Pozostałe odsetki

        6.000

           

        0970

        Wpływy z różnych dochodów

        1.000

        801

           

        Oświata i wychowanie

        64.547

         

        80101

         

        Szkoły podstawowe

        64.547

           

        2590

        Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół

        64.547

        852

           

        Pomoc społeczna

        403.000

         

        85213

         

        Składki na ubezpieczenia zdrowotne

        6.000

           

        2010

        Dotacje celowe na zadania zlecone

        6.000

         

        85214

         

        Zasiłki i pomoc w naturze

        251.000

           

        2010

        Dotacje celowe na zadania zlecone

        251.000

         

        85216

         

        Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne

        18.000

           

        2010

        Dotacje celowe na zadania zlecone

        18.000

         

        85219

         

        Ośrodki pomocy społecznej

        109.000

           

        2010

        Dotacje celowe na zadania zlecone

        109.000

         

        85228

         

        Usługi opiekuńcze

        19.000

           

        2010

        Dotacje celowe na zadania zlecone

        19.000

        921

           

        Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

        8.500

         

        92195

         

        Pozostała działalność

        8.500

           

        0830

        Wpływy z usług

        8.500

         

           

        RAZEM DOCHODY

        8.692.700

         

         

        Przewodniczący Rady Gminy

        Stanisław Anuszkiewicz

         

        Załącznik Nr 2

        do Uchwały Nr X/117/04

        Rady Gminy Sztabin

        z dnia 12 luty 2004r.

        PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK

         

        Dział

         

        Rozdz.

        §

        Treść

        Plan na

        2004r.

        010

           

        Rolnictwo i łowiectwo

        982.700

         

        01010

         

        Infrastruktura wodociągowa

        978.025

           

        4480

        Podatek od nieruchomości

        145.195

           

        6050

        Wydatki inwestycyjne

        218.707

           

        6052

        Współfinansowanie programów realizowanych ze środków UE

        614.123

         

        01030

         

        Izby rolnicze

        4.675

           

        2850

        Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

        4.675

        600

           

        Transport i łączność

        200.000

         

        60016

         

        Drogi publiczne gminne

        200.000

           

        4210

        Zakup materiałów i wyposażenia

        10.000

           

        4270

        Zakup usług remontowych

        45.000

           

        4300

        Zakup usług pozostałych

        35.000

           

        6050

        Wydatki inwestycyjne

        110.000

        700

           

        Gospodarka mieszkaniowa

        455.150

         

        70005

         

        Gospodarka gruntami i nieruchomościami

        359.150

           

        4480

        Podatek od nieruchomości

        359.150

         

        70095

         

        Pozostała działalność

        96.000

           

        4010

        Wynagrodzenia osobowe pracowników

        17.000

           

        4110

        Składki na ZUS

        2.000

           

        4120

        Składki na FP

        150

           

        4210

        Zakup materiałów i wyposażenia

        25.000

           

        4260

        Zakup energii

        7.000

           

        4270

        Zakup usług remontowych

        22.850

           

        4300

        Zakup usług pozostałych

        17.000

           

        4430

        Różne opłaty i składki

        5.000

        710

           

        Działalność usługowa

        42.300

         

        71004

         

        Plany zagospodarowania przestrzennego

        25.000

           

        4300

        Zakup usług pozostałych

        25.000

         

        71013

         

        Prace geodezyjne i kartograficzne

        17.000

           

        4300

        Zakup usług pozostałych

        17.000

         

        71035

         

        Cmentarze

        300

           

        4210

        Zakup materiałów

        300

        750

           

        Administracja publiczna

        1.333.200

         

        75011

         

        Urzędy wojewódzkie

        83.800

           

        4010

        Wynagrodzenia osobowe

        60.400

           

        4040

        Dodatkowe wynagrodzenie roczne

        5.000

           

        4110

        Składki na ZUS

        10.000

           

        4120

        Składki na FP

        1.500

           

        4210

        Zakup materiałów i wyposażenia

        1.000

           

        4300

        Zakup usług pozostałych

        3.650

           

        4410

        Podróże służbowe

        750

           

        4440

        Odpisy na zfśs

        1.500

         

        75022

         

        Rady gmin

        40.000

           

        3030

        Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

        38.000

           

        4210

        Zakup materiałów i wyposażenia

        1.400

           

        4300

        Zakup usług pozostałych

        600

         

        75023

         

        Urzędy gmin

        1.164.400

           

        3020

        Nagrody i wydatki osobowe

        2.500

           

        4010

        Wynagrodzenia osobowe pracowników

        740.000

           

        4040

        Dodatkowe wynagrodzenie roczne

        62.000

           

        4110

        Składki na ZUS

        144.900

           

        4120

        Składki na FP

        18.300

           

        4210

        Zakup materiałów i wyposażenia

        66.000

           

        4260

        Zakup energii

        6.200

           

        4280

        Zakup usług zdrowotnych

        500

           

        4300

        Zakup usług pozostałych

        95.000

           

        4410

        Podróże służbowe

        14.000

           

        4440

        Odpisy na zfśs

        15.000

         

        75095

         

        Pozostała działalność

        45.000

           

        3030

        Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

        19.500

           

        4210

        Zakup materiałów i wyposażenia

        1.200

           

        4300

        Zakup usług pozostałych

        15.000

           

        4410

        Podróże służbowe

        200

           

        4430

        Różne opłaty i składki

        9.100

        751

           

        Urzędy naczelnych organów władzy

        1.000

         

        75101

         

        Urzędy naczelnych organów władzy

        1.000

           

        4110

        Składki na ZUS

        200

           

        4120

        Składki na FP

        40

           

        4300

        Zakup usług pozostałych

        760

        754

           

        Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

        p.pożarowa

        130.300

         

        75403

         

        Jednostki terenowe policji

        4.000

           

        2950

        Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych

        4.000

         

        75412

         

        Ochotnicze straże pożarne

        123.800

           

        3020

        Nagrody i wydatki osobowe

        460

           

        3030

        Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

        9.000

           

        4010

        Wynagrodzenia osobowe pracowników

        44.320

           

        4040

        Dodatkowe wynagrodzenie roczne

        3.770

           

        4110

        Składki na ZUS

        8.290

           

        4120

        Składki na FP

        1.180

           

        4210

        Zakup materiałów i wyposażenia

        22.000

           

        4260

        Zakup energii

        6.500

           

        4270

        Zakup usług remontowych

        10.000

           

        4280

        Zakup usług zdrowotnych

        800

           

        4300

        Zakup usług pozostałych

        4.000

           

        4410

        Podróże służbowe

        400

           

        4430

        Różne opłaty i składki

        5.000

           

        4440

        Odpisy na zfśs

        2.500

           

        4480

        Podatek od nieruchomości

        5.580

         

        75414

         

        Obrona cywilna

        2.500

           

        4210

        Zakup materiałów i wyposażenia

        1.000

           

        4300

        Zakup usług pozostałych

        1.000

           

        4410

        Podróże służbowe

        500

        756

           

        Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych

        33.000

         

        75647

         

        Pobór podatków, opłat

        33.000

           

        4100

        Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne

        25.000

           

        4210

        Zakup materiałów i wyposażenia

        1.000

           

        4300

        Zakup usług pozostałych

        7.000

        757

           

        Obsługa długu publicznego

        140.000

         

        75702

         

        Obsługa kredytów i pożyczek jst

        140.000

           

        8010

        Rozliczenia z bankami

        140.000

        758

           

        Różne rozliczenia

        166.315

         

        75818

         

        Rezerwy ogólne i celowe

        166.315

           

        4810

        Rezerwy (ogólna)

        56.000

           

        4810

        Rezerwy (celowa)

        110.315

        801

           

        Oświata i wychowanie

        3.539.935

         

        80101

         

        Szkoły podstawowe

        2.310.435

           

        2590

        Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty

        227.000

           

        3020

        Nagrody i wydatki osobowe

        105.000

           

        4010

        Wynagrodzenia osobowe pracowników

        1.110.750

           

        4040

        Dodatkowe wynagrodzenie roczne

        90.000

           

        4110

        Składki na ZUS

        240.000

           

        4120

        Składki na FP

        33.000

           

        4210

        Zakup materiałów i wyposażenia

        177.000

           

        4240

        Zakup pomocy dydaktycznych

        8.000

           

        4260

        Zakup energii

        25.000

           

        4270

        Zakup usług remontowych

        153.685

           

        4280

        Zakup usług zdrowotnych

        4.000

           

        4300

        Zakup usług pozostałych

        54.000

           

        4410

        Podróże służbowe

        6.000

           

        4430

        Różne opłaty i składki

        3.000

           

        4440

        Odpisy na zfśs

        74.000

         

        80104

         

        Przedszkola przy szkołach

        149.000

           

        3020

        Nagrody i wydatki osobowe

        12.000

           

        4010

        Wynagrodzenia osobowe pracowników

        88.000

           

        4040

        Dodatkowe wynagrodzenie roczne

        6.800

           

        4110

        Składki na ZUS

        24.500

           

        4120

        Składki na FP

        3.500

           

        4210

        Zakup materiałów i wyposażenia

        3.700

           

        4240

        Zakup pomocy dydaktycznych

        1.000

           

        4260

        Zakup energii

        2.500

           

        4300

        Zakup usług pozostałych

        -

           

        4440

        Odpisy na zfśś

        7.000

         

        80110

         

        Gimnazja

        830.000

           

        3020

        Nagrody i wydatki osobowe

        54.000

           

        4010

        Wynagrodzenia osobowe pracowników

        522.750

           

        4040

        Dodatkowe wynagrodzenie roczne

        42.250

           

        4110

        Składki na ZUS

        115.000

           

        4120

        Składki na FP

        15.000

           

        4210

        Zakup materiałów i wyposażenia

        28.000

           

        4240

        Zakup pomocy dydaktycznych

        2.000

           

        4280

        Zakup usług zdrowotnych

        500

           

        4300

        Zakup usług pozostałych

        8.000

           

        4410

        Podróże służbowe

        1.500

           

        4440

        Odpisy na zfśs

        41.000

         

        80113

         

        Dowożenie uczniów do szkół

        220.000

           

        4040

        Dodatkowe wyn.roczne

        3.240

           

        4110

        Składki ZUS

        1.555

           

        4120

        Składki na FP

        280

           

        4500

        Pozostałe podatki

        1.950

           

        4300

        Zakup usług pozostałych

        212.975

         

        80146

         

        Placówki dokształcania

        16.000

           

        4210

        Zakup materiałów

        2.000

           

        4300

        Zakup usług pozostałych

        11.000

           

        4410

        Podróże służbowe

        3.000

         

        80195

         

        Pozostała działalność

        14.500

           

        4210

        Zakup materiałów i wyposażenia

        500

           

        4440

        Odpisy na zfśs

        14.000

        851

           

        Ochrona zdrowia

        50.000

         

        85154

         

        Przeciwdziałanie alkoholizmowi

        50.000

           

        4010

        Wynagrodzenia osobowe pracowników

        5.800

           

        4040

        Dodatkowe wynagrodzenie roczne

        490

           

        4110

        Składki na ZUS

        1.400

           

        4120

        Składki na FP

        230

           

        4210

        Zakup materiałów i wyposażenia

        9.000

           

        4260

        Zakup energii

        2.300

           

        4300

        Zakup usług pozostałych

        30.380

           

        4410

        Podróże służbowe

        400

        852

           

        Pomoc społeczna

        535.000

         

        85213

         

        Składki na ubezpieczenie zdrowotne

        6.000

           

        4130

        Składki na ubezpieczenie zdrowotne

        6.000

         

        85214

         

        Zasiłki i pomoc w naturze

        266.000

           

        3110

        Świadczenia społeczne

        256.000

           

        4110

        Składki na ZUS

        10.000

         

        85215

         

        Dodatki mieszkaniowe

        45.000

           

        3110

        Świadczenia społeczne

        45.000

         

        85216

         

        Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne

        18.000

           

        3110

        Świadczenia społeczne

        18.000

         

        85219

         

        Ośrodki pomocy społecznej

        120.000

           

        4010

        Wynagrodzenia osobowe pracowników

        87.500

           

        4040

        Dodatkowe wynagrodzenie roczne

        6.990

           

        4110

        Składki na ZUS

        17.010

           

        4120

        Składki na FP

        2.200

           

        4210

        Zakup materiałów i wyposażenia

        600

           

        4300

        Zakup usług pozostałych

        2.000

           

        4410

        Podróże służbowe

        1.300

           

        4440

        Odpisy na zfśs

        2.400

         

        85228

         

        Usługi opiekuńcze

        44.000

           

        4010

        Wynagrodzenia osobowe pracowników

        32.176

           

        4040

        Dodatkowe wynagrodzenie roczne

        2.274

           

        4110

        Składki na ZUS

        6.500

           

        4120

        Składki na FP

        800

           

        4210

        Zakup materiałów i wyposażenia

        550

           

        4300

        Zakup usług pozostałych

        200

           

        4440

        Odpisy na zfśs

        1.500

         

        85295

         

        Pozostała działalność

        36.000

           

        3110

        Świadczenia społeczne

        35.000

           

        4210

        Zakup materiałów i wyposażenia

        500

           

        4300

        Zakup usług pozostałych

        500

        900

           

        Gospodarka komunalna i

        Ochrona środowiska

        208.000

         

        90001

         

        Gospodarka ściekowa

        44.850

           

        4480

        Podatek od nieruchomości

        44.850

         

        90003

         

        Oczyszcz.miast i wsi

        67.150

           

        4300

        Zakup usług pozostałych

        37.150

           

        4430

        Różne opłaty i składki

        30.000

         

        90015

         

        Oświetlenie ulic

        96.000

           

        4260

        Zakup energii

        78.000

           

        4300

        Zakup usług pozostałych

        18.000

        921

           

        Kultura i ochrona dz.narodowego

        236.000

         

        92109

         

        Domy i ośrodki kultury

        87.700

           

        4010

        Wynagrodzenia osobowe pracowników

        57.500

           

        4040

        Dodatkowe wynagrodzenia roczne

        3.340

           

        4110

        Składki na ZUS

        9.900

           

        4120

        Składki na FP

        1.700

           

        4210

        Zakup materiałów i wyposażenia

        5.800

           

        4260

        Zakup energii

        4.000

           

        4300

        Zakup usług pozostałych

        1.500

           

        4410

        Podróże służbowe

        2.000

           

        4430

        Różne opłaty i składki

        760

           

        4440

        Odpisy na zfśs

        1.200

         

        92116

         

        Biblioteki

        107.400

           

        3020

        Nagrody i wydatki osobowe

        200

           

        4010

        Wynagrodzenia osobowe pracowników

        50.130

           

        4040

        Dodatkowe wynagrodzenie roczne

        4.260

           

        4110

        Składki na ZUS

        9.370

           

        4120

        Składki na FP

        1.340

           

        4210

        Zakup materiałów i wyposażenia

        2.500

           

        4240

        Zakup pomocy dydaktycznych

        1.800

           

        4260

        Zakup energii

        6.000

           

        4300

        Zakup usług pozostałych

        500

           

        4410

        Podróże służbowe

        400

           

        4430

        Różne opłaty i składki

        500

           

        4440

        Odpisy na zfśs

        2.400

           

        6060

        Zakupy inwestycyjne

        28.000

         

        92195

         

        Pozostała działalność

        40.900

           

        2820

        Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom

        10.000

           

        4110

        Składki na ZUS

        1.480

           

        4120

        Składki na FP

        220

           

        4210

        Zakup materiałów i wyposażenia

        3.000

           

        4300

        Zakup usług pozostałych

        26.000

           

        4410

        Podróże służbowe

        200

        926

           

        Kultura fizyczna i sport

        10.000

         

        92695

         

        Pozostała działalność

        10.000

           

        4210

        Zakup materiałów i wyposażenia

        3.000

           

        4300

        Zakup usług pozostałych

        6.000

           

        4410

        Podróże służbowe

        1.000

             

        RAZEM WYDATKI:

        8.062.900

         

         

        Przewodniczący Rady Gminy

         

         

        Stanisław Anuszkiewicz

         

         

        Załącznik Nr 3

        do Uchwały Nr X/117/04

        Rady Gminy Sztabin

        z dnia 12 luty 2004r.

         

        DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

         

        Dział

        Rozdz.

        §

        Nazwa działu, rozdziału

        Dochody

        Wydatki

        750

           

        Administracja publiczna

        66.000

        66.000

         

        75011

         

        Urzędy wojewódzkie

        66.000

        66.000

           

        2010

        Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

        66.000

         
           

        4010

        Wynagrodzenia osobowe

         

        51.000

           

        4040

        Dodatkowe wynagrodzenie roczne

         

        3.800

           

        4110

        Składki na ubezpieczenia społeczne

         

        8.600

           

        4120

        Składki na FP

         

        1.200

           

        4440

        Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

         

        1.400

        751

           

        Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

        900

        900

         

        75101

         

        Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

        900

        900

           

        2010

        Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

        900

         
           

        4110

        Składki na ZUS

         

        150

           

        4120

        Składki na FP

         

        20

           

        4300

        Zakup usług pozostałych

         

        730

        852

           

        Pomoc społeczna

        581.000

        581.000

         

        85213

         

        Składki na ubezpieczenie zdrowotne

        6.000

        6.000

           

        2010

        Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

        6.000

         
           

        4130

        Składki na ubezpieczenie zdrowotne

         

        6.000

         

        85214

         

        Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

        251.000

        251.000

           

        2010

        Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

        251.000

         
           

        3110

        Świadczenia społeczne

         

        241.000

           

        4110

        Składki na ubezpieczenia społeczne

         

        10.000

         

        85216

         

        Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne

        19.000

        19.000

           

        2010

        Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

        19.000

         
           

        3110

        Świadczenia społeczne

         

        19.000

         

        85219

         

        Ośrodki pomocy społecznej

        109.000

        109.000

        2010

        Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

        109.000

           

        4010

        Wynagrodzenia osobowe

         

        82.000

           

        4040

        Dodatkowe wynagrodzenie roczne

         

        6.900

           

        4110

        Składki na ubezpieczenia społeczne

         

        15.900

           

        4120

        Składki na FP

         

        2.200

           

        4300

        Zakup usług pozostałych

         

        2.000

         

        85228

         

        Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

        19.000

        19.000

           

        2010

        Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

        19.000

         
           

        4010

        Wynagrodzenia osobowe

         

        13.600

           

        4040

        Dodatkowe wynagrodzenie roczne

         

        2.200

           

        4110

        Składki na ubezpieczenia społeczne

         

        2.500

           

        4120

        Składki na FP

         

        700

             

        R a z e m

        469.900

        469.900

        Urząd Gminy realizuje dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 7.000 zł za wydanie dowodów osobistych oraz za udostępnienie danych z gminnych zbiorów meldunkowych (dział 750 rozdz. 75011 § 2350)

         

         

        Przewodniczący Rady Gminy

         

         

        Stanisław Anuszkiewicz

         

        Załącznik Nr 4

        do Uchwały Nr X/117/04

        Rady Gminy Sztabin

        z dnia 12 luty 2004r.

         

        PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2004 ROK

         

         

        L.p.

        Wyszczególnienie

        Kwota zł

        I.

        Przychody – ogółem

        -

         

        w tym:

        1. nadwyżka z lat ubiegłych
        2. wolne środki
        3. kredyty długoterminowe
        4. pożyczki
        5. spłaty pożyczek udzielonych
        6. przychody z prywatyzacji majątku
        7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę

         

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        II.

        Rozchody – ogółem

        629.800

         

        w tym:

        1. spłaty kredytów długoterminowych

        2. spłaty pożyczek długoterminowych

        3. pożyczki udzielone

        4. wykup papierów wartościowych

         

        601.800

        28.000

        -

        -

        Informacje uzupełniające:

         

         

        nadwyżkę budżetu w kwocie 629.800 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych.

         

         

        Przewodniczący Rady Gminy

         

         

        Stanisław Anuszkiewicz

         

        Załącznik nr 5

        do Uchwały Nr X/117/04

        Rady Gminy Sztabin

        z dnia 12 luty 2004r.

         

        Wykaz zadań inwestycyjnych i remontów oraz środków na ich realizację w 2004 roku.

         

         

        L.p.

         

        Nazwa zadania inwestycyjnego

        Rok rozpoczęcia / zakończenia

         

        Wartość kosztorysowa zadania

         

         

        Środki wynikające z planów na 2004 rok

        Środki własne budżetowe

        Wpłaty

        Ludności

        Dotacja bezzwrotna

        SAPARD

        Dotacja PAOW

        1.

        Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsiach Budziski i Huta i zakup działki w Kamieniu

         

        2004/

        2004

         

        832.830

        832.830

         

        153.707

         

        65.000

         

        614.123

         

        -

        2.

        Remont ulicy Polnej w Sztabinie - dokończenie

         

        2004

         

        110.000

         

        110.000

         

        110.000

         

        -

         

        -

         

        -

         

        4.

        Wymiana stolarki budowlanej w ZSS Sztabin

         

        2004

         

        153.685

         

        153.685

         

        89.138

         

        -

         

        -

         

        64.547

        3.

        Zakup komputerów do bibliotek

         

        2004

         

        28.000

         

        28.000

         

        28.000

         

        -

         

        -

         

        -

         

         

         

        RAZEM

         

         

        1.124.515

         

        1.124.515

         

        380.845

         

        65.000

         

        614.123

         

        64.547

         

         

         

        Przewodniczący Rady Gminy

         

         

        Stanisław Anuszkiewicz

         

        Załącznik Nr 6

        do Uchwały Nr X/117/04

        Rady Gminy Sztabin

        z dnia 12 luty 2004r.

         

         

         

         

        Wykaz dotacji z budżetu gminy na zadania realizowane w zakresie oświaty przez inne podmioty publiczne w 2004 roku

         

         

        Klasyfikacja budżetowa

        Kwota zł

        Nazwa podmiotu

        Przeznaczenie

        Dział 801 rozdz.80101

        § 2590

         

         

         

        165.605

        Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie “Edukator” Oddz. w Jaminach

        Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Jaminach

        Dział 801 rozdz. 80101

        § 2590

         

         

        61.395

        Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jastrzębna II-Ostrowie

        Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Jastrzębna II

        Razem

        227.000

           

         

         

         

         

        Przewodniczący Rady Gminy

         

         

        Stanisław Anuszkiewicz

         

        Załącznik Nr 7

        do Uchwały Nr X/117/04

        Rady Gminy Sztabin

        z dnia 12 luty 2004r.

         

        Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych

         

         

        Klasyfikacja budżetowa

        Nazwa działu-rozdziału

        Kwota dotacji

        Zakres zadań do realizacji

        Dział 921

        Rozdz.92195

        § 2820

        Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostałe zadania w zakresie kultury

        10.000

        Kultura

        Kultywowanie tradycji regionu:

        Rok Karola Brzostowskiego na Podlasiu

         

         

        Przewodniczący Rady Gminy

         

         

        Stanisław Anuszkiewicz

         

         

        Załącznik Nr 8

        do Uchwały Nr X/117/04

        Rady Gminy Sztabin

        z dnia 12 luty 2004r.

         

        ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 ROK

        L.p.

        Treść

        Klasyfikacja budżetowa

        Plan na 2004r.

        I.

        Stan środków obrotowych na dzień

        1 stycznia 2004r.

         

        16.748 zł

         

        II.

        Przychody ogółem:

        w tym:

        • wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska
        • pozostałe odsetki

        Dział 900 rozdz. 90011 § 0690

        § 0920

        6.400 zł

         

        6.350 zł

         

        50 zł

        III.

        Wydatki ogółem:

        w tym:

        - prace remontowe w oczyszczalni ścieków

        w Sztabinie,

        -edukacja ekologiczna szkół podstawowych

        w gminie,

        - zakup prasy fachowej,

        - zakup worków i rękawic oraz nagród

        uczestnikom akcji “Sprzątanie świata”

        Dział 900 rozdz. 90011

        § 4270

        § 4300

        § 4210

        § 4210

        22.000 zł

         

         

        19.700 zł

         

        850 zł

        300 zł

        1.150 zł

         

         

        IV.

        Stan środków na 31 grudnia 2004r.

         

        1.148 zł

         

         

        Przewodniczący Rady Gminy

         

        Stanisław Anuszkiewicz

         

        Załącznik Nr 9

        do Uchwały X/117/04

        Rady Gminy Sztabin

        z dnia 12 luty 2004r.

         

        Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2004r.

         

         

        L.p.

        Wyszczególnienie

        Kwota zł

        I.

        Stan długu na dn. 31 grudnia 2003r.

        2.413.866

        1.

        Emisja papierów wartościowych

        -

        2.

        Zaciągnięte kredyty

        2.371.866

        3.

        Zaciągnięte pożyczki

        42.000

        4.

        Przyjęte depozyty

        -

        5.

        Zobowiązania wymagalne

        -

         

        A/ z tytułu poręczeń i gwarancji

        -

         

        B/ jednostek budżetowych

        -

         

        w tym z tytułu:

        • Dostaw towarów i usług
        • Składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

        -

        -

        -

        II.

        Planowane zwiększenie długu w 2004r.

        -

        1.

        Kwota planowanego kredytu długoterminowego

        -

        2.

        Kwota planowanej pożyczki

        -

        III.

        Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004r.

        629.800

        1.

        Kwoty spłaconych rat kredytów

        601.800

        2.

        Kwoty spłaconych rat pożyczek

        28.000

        3.

        Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych

        -

        4.

        Kwoty zwróconych depozytów

        -

        IV.

        Ogółem dług na 31 grudnia 2004r. ( I+II-III )

        1.784.066

        V.

        Planowane dochody na 2004r.

        8.692.700

         

        % IV : V

        20,5

         

         

        Przewodniczący Rady Gminy

         

         

        Stanisław Anuszkiewicz

        Metryka strony

        Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

        Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

        Wprowadzający: Wojciech Hryń

        Data wprowadzenia: 2004-04-02

        Modyfikujący: Wojciech Hryń

        Data modyfikacji: 2004-04-02

        Opublikował: Stefan Korycki

        Data publikacji: 2004-04-02