UCHWAŁA NR II /14/02

RADY GMINY SZTABIN

z dnia 18 grudnia 2002r.

 

w sprawie ustalenia stawki opłaty administracyjnej , terminu płatności oraz sposobu jej poboru.

 

 

Na podstawie art. 18 i art. 19 pkt 1 litera “d” ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84 zm. z 2002r. z Dz. U. Nr 200 poz. 1683/, Rada Gminy uchwala co następuje:

 

& 1

 

Ustala się opłatę administracyjną w wysokości:

 

 

Za sporządzenie testamentu zgodnie z art.951 kodeksu cywilnego w siedzibie Urzędu Gminy – 100,00zł.

 

 

Za sporządzenie testamentu zgodnie z art.951 kodeksu cywilnego poza Urzędem Gminy – 130,00zł.

& 2

 

Opłata administracyjna płatna jest na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sztabin przed wykonaniem czynności urzędowej , od której jest pobierana.

 

& 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

 

& 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Anuszkiewicz Stanisław

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Stefan Korycki

Wprowadzający: Stefan Korycki

Data wprowadzenia: 2003-11-20

Modyfikujący: Stefan Korycki

Data modyfikacji: 2004-03-10

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-11-20