UCHWAŁA NR II/15/02

RADY GMINY SZTABIN

z dnia 18 grudnia 2002r .

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 Nr 9, poz. 84, zm. z 2002 Dz. U. Nr 200, poz.1683) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy :

1. Od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części:

 1.  

 2. mieszkalnych - 0,31zł.
 3.  

 4. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 10,76zł.
 5.  

 6. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 5,91zł.
 7.  

 8. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,46zł.
 9.  

 10. pozostałych – 2,90zł.

 

 

2. Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.3-7.

 

 

3. Od gruntów:

   

  a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1m2 powierzchni – 0,35zł.

   

  b. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1ha. powierzchni – 1,98zł.

   

  c. pozostałych, od 1m2 powierzchni – 0,07zł.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

   

  Przewodniczący Rady Gminy

  Stanisław Anuszkiewicz

   

  Metryka strony

  Udostępniający: Stefan Korycki

  Wytwarzający/odpowiadający: Stefan Korycki

  Wprowadzający: Stefan Korycki

  Data wprowadzenia: 2003-11-20

  Modyfikujący: Stefan Korycki

  Data modyfikacji: 2004-03-10

  Opublikował: Stefan Korycki

  Data publikacji: 2003-11-20