UCHWAŁA NR XII/130/04

RADY GMINY SZTABIN

z dnia 19 kwietnia 2004r.

 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sztabin.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004r. Nr 19, poz. 177) po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2003` r. oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium z tego tytułu – uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2003 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz


Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2004-04-23

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-04-23

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2004-04-23