UCHWAŁA NR XII/132/04

RADY GMINY SZTABIN

z dnia 19 kwietnia 2004r.

 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego „Biebrza”.

      Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się zmiany w Statucie Związku Komunalnego ”Biebrza” o treści ustalonej uchwałą Nr I/9/03 Zgromadzenia Związku Komunalnego “Biebrza” z 19 lutego 2003 r.

2. Zmiany Statutu o których mowa w ust.1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr V/85/03 z dnia 25 kietnia 2003r. w sprawie  zmian w Statucie Związku Komunlnego “Biebrza”.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 Załącznik
do Uchwały Nr XII/132/04
 Rady Gminy Sztabin
 z dnia 19 kwietnia 2004r.


ZMIANY W STATUCIE ZWIĄZKU KOMUNALNEGO „BIEBRZA”

1. § 9 statutu otrzymuje brzmienie:

2. W skład Zgromadzenia wchodzą wójtowie, burmistrzowie oraz przewodniczący rad gmin uczestniczących w Związku oraz dodatkowo po jednym przedstawicielu z każdej gminy wybieranych przez rady gmin.
3. Rady gmin mogą w miejsce wójtów, burmistrzów oraz przewodniczących rad deklarować do Zgromadzenia ich zastępców lub innych radnych tej gminy.
4. Można być przedstawicielem tylko jednej gminy.
5. Każdy przedstawiciel ma na Zgromadzeniu jeden głos.

1. § 19 statutu otrzymuje brzmienie:

1. W skład Zarządu wchodzą po jednym przedstawicielu gmin, członków Związku.
2. Członkowie Zarządu w tym przewodniczący i 2 wiceprzewodniczących wybierani są na okres trwania kadencji Zgromadzenia bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.
3. Członkami Zarządu mogą być osoby spoza członków Zgromadzenia, jednak ich liczba nie może przekraczać 1/3 składu zarządu.
4. Odwołanie przewodniczącego Zarządu jest równoznaczne z odwołaniem pozostałych członków zarządu.

2. § 21 statutu otrzymuje brzmienie:

1. Do kompetencji Zarządu należy wykonywanie zadań Związku a w szczególności:
1) przygotowanie projektów uchwał Zgromadzenia;
2) opracowanie projektu budżetu Związku;
3) wykonywanie uchwał Zgromadzenia;
4) wykonywanie budżetu oraz składanie sprawozdań z jego wykonania;
5) składanie Zgromadzeniu sprawozdań z działalności oraz stanu majątkowego Związku;
6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Związku;
7) nadzór nad działalnością zakładów i urządzeń Związku;
8) zarządzenie i gospodarowanie majątkiem Związku;
9) ustalenie terminu, miejsca i porządku obrad Zgromadzenia;
10) wykonywanie czynności nie zastrzeżonych dla Zgromadzenia Związku.

3. W § 22 statutu wyraz „Zgromadzenie” zastępuje się wyrazem „Zarząd”.

4. § 23 statutu otrzymuje brzmienie:

1. Przewodniczący Zarządu:
1) kieruje pracą Zarządu i jego biura;
2) reprezentuje Związek na zewnątrz;
3) wykonuje obowiązki kierownika zakładu w stosunku do pracowników biura;
4) zwołuje posiedzenia Zarządu oraz je prowadzi;
5) składa sprawozdania ze swej działalności na posiedzeniach Zarządu.

5. § 24 pkt. 2 statutu otrzymuje brzmienie:

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi po jednym przedstawicielu gmin – członków Związku wybieranych i odwoływanych przez Zgromadzenie Związku na okres trwania kadencji Zgromadzenia.

6. § 27 statutu otrzymuje brzmienie:

Majątek Związku składa się:
1) ze składek członkowskich;
2) z majątku uzyskanego w toku działalności Związku nabytego z własnych środków, dotacji, darowizn, zapisów i innych źródeł.
 

 


 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2004-04-23

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-04-23

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2004-04-23