UCHWAŁA NR XII/135/04

RADY GMINY SZTABIN

z dnia 19 kwietnia 2004 roku

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

        Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; Dz. U. z 2001 r. Nr 88, poz. 961; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; z 2004r. Nr 19, poz. 177) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę  3.580 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę  102.516 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu na 2004 rok dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu na 2004 rok dotyczącym planu przychodów i rozchodów,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wprowadza się zmiany w poz. 2 oraz dodaje się poz. 5, 6 i 7 w załączniku Nr 5 do uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu na 2004 rok dotyczącym wykazu zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu na 2004 rok dotyczącym dotacji na dofinansowanie zadań zleconych dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem  8.718.575 zł;
2) plan wydatków budżetowych ogółem   8.187.711 zł;
3) nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 530.864 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek;
4) wolne środki (saldo środków na rachunku bankowym) w wysokości 98.936 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/135/04
Rady Gminy Sztabin
z dnia 19 kwietnia 2004 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2004 rok

 

Dział  Rozdział  Paragraf  Treść   Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia   Plan po zmianach
 852     Pomoc społeczna  -  3 580  406 580
   85212   Świadczenia rodzinne  -  3 580  3 580
     6310 Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami  -    3 580
    Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem:  -  3 580  8 718 575

Informacje uzupełniające:

Zmiana w planie dochodów budżetowych dotyczy:
1) w rozdziale 85212
- § 6310 przyznania przez Podlaski Urząd Wojewódzki dotacji celowej na organizację w gminie stanowiska pracy w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/135/04
Rady Gminy Sztabin
z dnia 19 kwietnia 2004 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2004 rok

Dział  Rozdział   Paragraf  Treść Kwota zmniejszenia  Kwota zwiększenia   Plan po zmianach
 600     Transport i łączność  20 000  30 000  210 000
   60016   Drogi publiczne gminne  20 000  30 000  210 000
     4270 Zakup usług remontowych  20 000  -  25 000
     6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  -  5 000  115 000
     6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  -  25 000  25 000
 630     Turystyka  -  6 500  6 500
   63003   Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  -  6 500  6 500
     2630  Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych  -  6 500  6 500
 750     Administracja publiczna  6 500  24 251  1 353 951
   75023   Urzędy gmin  -  24 251  1 188 651
     4270 Zakup usług remontowych  -  24 251  24 251
   75095   Pozostała działalność  6 500  -  41 500
     4430 Różne opłaty i składki  6 500  -  2 600
 758     Różne rozliczenia  110 315  -  56 000
   75818   Rezerwy ogólne i celowe  110 315  -  56 000
    4810  Rezerwa celowa  110 315  -  0
 801     Oświata i wychowanie  -  175 000  3 714 935
   80101   Szkoły podstawowe   -  175 000  2 485 435
     6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  -  175 000  175 000
 852     Pomoc społeczna  -  3 580  538 580
   85212   Świadczenia rodzinne  -  3 580  3 580
     6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  -  3 580  3 580
    Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem:  136 815  239 331  8 187 711


Informacje uzupełniające:

Zmiany w planie wydatków budżetowych dotyczą:
1) w rozdziale 60016
- § 4270 zwrotu wydatków poniesionych na modernizację drogi we wsiach Kopiec i Sosnowo z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (20.000 zł);
- § 6050 dokończenia modernizacji ulicy Polnej w Sztabinie (5.000 zł);
- § 6060 zakupu ciągnika wraz z przyczepą na potrzeby Gminy Sztabin (25.000 zł).
2) w rozdziale 63003
- § 2630 dotacja dla Suwalskiej Izby Rolniczo –Turystycznej na realizację fazy przygotowawczej dla projektu “Zintegrowany system zagospodarowania i wykorzystania szlaków turystycznych Suwalszczyzny”-trasy rowerowe (6.500 zł).
3) w rozdziale 75023
- § 4270 remont dachu na budynku administracyjnym Urzędu Gminy (24.251 zł).
4) w rozdziale 80101
- § 6050 termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Jaziewie (175.000 zł).
5) w rozdziale 85212
- § 6060 zakupu zestawu komputerowego i oprogramowania w związku z organizacją w gminie stanowiska pracy do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (3580,00zł).

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 ZałącznikNr 3
do uchwały Nr XII/135/04
Rady Gminy Sztabin
z dnia 19 kwietnia 2004 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań zleconych

 Dział  Rozdział  § Nazwa działu, rozdziału   Dochody  Wydatki
852      Pomoc społeczna  406 580  406 580
   85212   Świadczenia rodzinne  3 580  3 580
     6310 Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami  3 580  -
     6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   -  3 580
    Razem  473 480  473 480

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz


 Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XII/135/04
Rady Gminy Sztabin
z dnia 19 kwietnia 2004 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2004 rok 

L.p.   Wyszczególnienie  Kwota zł
 I.

 Przychody - ogółem

 98 936
 

 w tym:

1. nadwyżka z lat ubiegłych

2. wolne środki

3. kredyty długoterminowe

4. pożyczki

5. spłaty pożyczek udzielonych

6. przychody z prywatyzacji majątku

7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę

 

-

98 936

-

-

-

-

-

II.   Rozchody - ogółem  629 800
 

 w tym:

1. spłaty kredytów długoterminowych

2. spłaty pożyczek długoterminowych

3. pożyczki udzielone

4. wykup papierów wartościowych

 

601 800

28 000

-

- 
Informacje uzupełniające:


1. nadwyżkę budżetu w kwocie 530.864 zł  przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek;
2. wolne środki w kwocie 98.936 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XII/135/04
Rady Gminy Sztabin
z dnia 19 kwietnia 2004 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych
oraz środków przeznaczonych na ich realizację w 2004 roku.

 L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego Rok rozpoczęcia/zakończenia  Wartość kosztorysowa zadania  Środki wynikające z planów na 2004 rok Środki własne budżetowe  Wpłaty ludności  Dotacja bezzwrotna SAPARD Dotacja   GEF Dotacja PAOW
 1 Budowa sieci wodociągowej  wraz z przyłączami we wsiach Budziski i Huta  i zakup działki w Kamieniu   2004  832 830  832 830  153 707  65 000  614 123  -  -
 2 Modernizacja ulicy Polnej w Sztabinie – dokończenie   2004  115 000  115 000  115 000  -  -  -  -
 3 Wymiana stolarki budowlanej w ZSS Sztabin   2004  153 685  153 685  89 138  -  -  64 547
 4 Zakup komputerów do bibliotek 
 2004  28 000  28 000  28 000 -  -  -  -
 5 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaziewie 
 2004  350 000 175 000   175 000  -  -  175 000  -
 6  Zakup ciągnika z przyczepą   2004  25 000  25 000  25 000  -  -  -  -
Zakup zestawu komputerowego i oprogramowania  2004  3 580  3 580  3 580  -  -  -  -
   Razem  1 508 095  1 333 095  589 425  65 000  614 123  175 000 64 547 Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz


 Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XII/135/04
Rady Gminy w Sztabinie
z dnia 19 kwietnia 2004 r.


Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych dla podmiotów niezaliczonych do

sektora finansów publicznych (po zmianach)

 Dział Rozdział   § Treść  Kwota dotacji   Zakres zadania do realizacji 
 630     Turystyka  6 500 Realizacja fazy przygotowawczej dla projektu „Zintegrowany system zagospodarowania i wykorzystania szlaków turystycznych Suwalszczyzny”-trasy rowerowe. 
   63003   Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  
     2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych  
 921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   10 000 Kultura; Kultywowanie tradycji regionu: Rok Karola Brzostowskiego na Podlasiu
   92195    Pozostała działalność  
     2820  Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom 


Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz


 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2004-04-23

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-04-23

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2004-04-23