UCHWAŁA NR XII/136/04

RADY GMINY SZTABIN

z dnia  19 kwietnia 2004r.

 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru

         Na podstawie art. 18 i art. 19 pkt. 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, zm. z 2002r. Dz. U. Nr 200, poz. 1683 z 2003r. Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 110, poz. 139, Dz. U. Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę administracyjną w wysokości:

1) za sporządzenie testamentu zgodnie z art. 951 kodeksu cywilnego w siedzibie Urzędu Gminy Sztabin – 100 zł,
2) za sporządzenie testamentu zgodnie z art. 951 kodeksu cywilnego poza siedzibą Urzędu Gminy Sztabin – 130 zł,
3) za wydanie wypisu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztabin -20 zł.,
4) za wydanie wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztabin– 30zł.

§ 2. Opłata administracyjna płatna jest na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sztabin przed wykonaniem czynności urzędowej, od której jest pobierana.

§ 3. Traci moc uchwała Nr X/119/04 Rady Gminy Sztabin z dnia 12 lutego 2004 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódzwa Podlaskiego Nr 21, poz.414 z dnia 2 marca 2004r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2004-04-23

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-04-23

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2004-04-23