UCHWAŁA NR XI /137/04

RADY GMINY SZTABIN

z dnia 19 kwietnia 2004r.

 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sztabin.

        Na podstawie art. 21 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 21czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733 oraz  z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 168 poz. 1383, 2003r. Nr 113 poz. 1069) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/233/2001 Rady Gminy Sztabin z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sztabin (Dz.Urz. Woj.Podl. Nr 68, poz. 2073) § 5 otrzymuje brzmienie:
㤠5.
1. Za dochód w rozumieniu niniejszej uchwały uważa się średni dochód gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
2. Ustala się wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem:
1) lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony jako średni dochód nie przekraczający 150% najniższej emerytury przypadający na 1 członka gospodarstwa domowego;
2) lokalu socjalnego jako średni dochód nie przekraczający 50% najniższej emerytury przypadający na 1 członka gospodarstwa domowego.
3. Dochód, o którym mowa wyżej, przelicza się na 1 członka gospodarstwa domowego według przepisów o dodatkach mieszkaniowych.”

§ 2. Skreśla się treść § 13 uchwały określonej w § 1.

§ 3. Użyte w różnych przypadkach wyrazy “ Zarząd Gminy” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem “Wójt”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 


 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2004-04-23

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-04-23

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2004-04-23