Uchwała Nr XIII/138/04

Rady Gminy sztabin

z dnia  6 lipca 2004r.

   w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta.

 

     Na podstawie art. 4 pkt.1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorzadowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania wobec Wójta  czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

       2. Do czynności, o których mowa w ust.1 należą w szczególności:

a) zlecanie Wójtowi podróży służbowych oraz ich sprawdzanie pod względem merytorycznym,

b) udzielanie urlopu wypoczynkowego i odwoływanie z tego urlopu,

c) udzielanie urlopów bezpłatnych i innych urlopów przewidzianych prawem.

§ 2. Przewodniczący informuje Radę Gminy na najbliższej sesji o:

a) zleceniu podróży służbowych trwających powyżej 3 dni lub odbywających się poza granicami kraju,

b) odwołaniu z urlopu wypoczynkowego.

§ 3. Czynności określone w niniejszej uchwale Przewodniczący Rady wykonuje także po upływie kadencji rady – do czasu wyboru przewodniczącego następnej kadencji rady.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2004-07-13

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-07-13

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2004-07-13