Uchwała Nr XIII/139/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia  6 lipca 2004r.

                                                                    w sprawie zamiaru likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Hucie.

 

      Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539; zmiany z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2001r. Nr 129, poz. 1440, z 2002r. Nr 113, poz. 984) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zamierza się zlikwidować z dniem 31 grudnia 2004 roku Filię Gminnej Biblioteki Publicznej w Hucie po dokonaniu nastepujących czynności:

1) podaniu do publicznej wiadomości informacji o zamiarze likwidacji wraz z uzasadnieniem,

2) zasięgnięciu opinii jednostki sprawującej nadzór merytoryczny tj. Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2004-07-13

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-07-13

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2004-07-13