UCHWAŁA NR II/ 16/02

RADY GMINY SZTABIN

z dnia 18 grudnia 2002r.

 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

 

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 zm. z 2002r. Dz. U. Nr 200 poz. 1683/, Rada Gminy uchwala , co następuje:

 

& 1

 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości :

a) budynki i grunty stanowiące własność ( współwłasność ) albo będące w posiadaniu (współposiadaniu) emerytów i rencistów , którzy przekazali gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Państwa

 

 

b) budynki mieszkalne stanowiące własność ( współwłasność) rolników indywidualnych z wyłączeniem budynków i gruntów wykorzystywanych pod działalność gospodarczą .

 

& 2

 

Traci moc Uchwała Nr XXVII/218/2001 Rady Gminy Sztabin z dnia 23 listopada 2001r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 59, poz. 1101 z dnia 26 listopada 2001r.

 

& 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

 

& 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Stanisław Anuszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Stefan Korycki

Wprowadzający: Stefan Korycki

Data wprowadzenia: 2003-11-20

Modyfikujący: Stefan Korycki

Data modyfikacji: 2004-03-10

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-11-20