Uchwała Nr XIII/140/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia  6 lipca 2004r.

 w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej, szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, odpłatności za te usługi, tryb ich pobierania oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności za usługi.

 

      Na podstawie art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Osobom lub rodzinom, których dochód przekracza kryterium określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, może być przyznana pomoc w formie zasiłku celowego, okresowego i pomocy rzeczowej, jeśli z wywiadu środowiskowego wynika, że pomoc taka jest konieczna ze względu na niemożność zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych przy wykorzystaniu własnych możliwości, zasobów i uprawnień.

        2. Wydatki na pomoc jak w ust. 1 podlegają zwrotowi w wysokości stanowiącej iloczyn wydatku na tę pomoc i procentowej różnicy między dochodem a kryterium dochodowym świadczeniobiorcy.

§ 2. Nie podlegają zwrotowi wydatki na pomoc przyznaną osobom i rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.

§ 3. 1. Pomoc rzeczowa może być przyznana w formie posiłku w szkole. Wydatki na tę pomoc podlegają zwrotowi na zasadach określonych w § 1 ust. 2.

       2. Świadczenia w formie posiłku w szkole przyznaje się na wniosek rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, rodziców zastępczych lub dyrektora szkoły, pracownika socjalnego albo innej osoby – za zgodą rodziców, opiekuna prawnego lub rodziców zastępczych.

§ 4. Liczba dożywianych uczniów i okres dożywiania uzależnione są od możliwości finansowych gminy. W pierwszej kolejności – uwzględniając dochód rodziny - przyznaje się pomoc uczniom z rodzin wielodzietnych.

§ 5. Uczeń wymagający pomocy w formie dożywiania w szkole powinien pomoc taką otrzymać niezależnie od dochodu rodziny. Wydatki poniesione na przyznany uczniowi posiłek podlegają zwrotowi na zasadach określonych w § 1 ust. 2 uchwały.

§ 6. Jeżeli uczeń wymaga dożywiania w szkole a z wywiadu środowiskowego wynika, że dochód rodziny przekracza ustawowe kryterium określone w ustawie o pomocy społecznej, przy czym występują co najmniej dwie okoliczności określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, to uczeń ten może otrzymać w szkole posiłek bez żądania zwrotu poniesionych przez gminę wydatków, jeśli pracownik socjalny ustali, że rodzinie pomoc taka jest niezbędna.

§ 7. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych może być przyznana:

a) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,

b) osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

§ 8. Potrzeby w zakresie usług opiekuńczych, liczbę godzin, okres i miejsce ich świadczenia ustala pracownik socjalny w uzgodnieniu z osobą potrzebującą pomocy.

§ 9. Jeżeli usługi opiekuńcze są usługami specjalistycznymi, przyznaje się je na podstawie zaświadczenia lekarskiego zawierającego wskazania dotyczące tych usług.

§ 10. Wydatki na pomoc w formie usług opiekuńczych dla określonej osoby ustala się w wysokości całkowitych kosztów związanych z zatrudnieniem opiekunki.

§ 11. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustalana jest zgodnie z warunkami określonymi w § 1 ust. 2

§ 12. Opłata za usługi wnoszona jest w terminie do dnia 10 następnego miesiąca na konto Urzędu Gminy Sztabin według otrzymanego dowodu wpłaty.

§ 13. Osoba zainteresowana lub pracownik socjalny może wystąpić z wnioskiem o częściowe lub całkowite zwolnienie z ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze zwłaszcza ze względu na:

a) wydatki związane z kosztami leczenia i rehabilitacji, stanowiące 5% i więcej miesięcznego dochodu,

b) zdarzenie losowe.

§ 14. Traci moc Uchwała Nr X/121/04 Rady Gminy Sztabin z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach zadań własnych gminy w zakresie zasiłków celowych, pomocy rzeczowej i leczniczej, wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu oraz szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym zasad zwrotu tych wydatków i tryb ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 19 poz. 387 z dnia 26 lutego 2004r.).

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2004-07-13

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-07-13

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2004-07-13