Uchwała Nr XIII/141/04 

Rady Gminy Sztabin

z dnia 6 lipca 2004r.

                                                                          w sprawie powołania Komisji ds.  Rozwoju Lokalnego Gminy Sztabin

 

     Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr  214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055) uchwala się, co nastepuje:

§ 1. Powołać Komisję ds. Rozwoju Lokalnego Gminy Sztabin w osobach:

1) Stanisław Anuszkiewicz – Przewodniczący Komisji

2) Janina Dochód

3) Eugenia Siemiaszko

4) Wiesław Polkowski

5)  Ewa Białous

§ 2. Zadaniem Komisji  jest:

1) opiniowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sztabin i rekomendowanie go Radzie Gminy do przyjęcia uchwałą,

2) monitorowanie wdrażania planu,

3) ocena realizacji planu,

4) wnioskowanie aktualizacji planu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2004-07-13

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-07-13

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2004-07-13