Uchwała Nr XIII/142/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 6 lipca 2004r. 

 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sztabin.

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr  214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sztabin stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VII/107/03 Rady Gminy Sztabin z dnia 12 września 2003r. w sprawie przyjęcia “Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Sztabin na lata 2003 – 2005”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Anuszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-01-10

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-01-10

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-01-10