Uchwała Nr XIII/143/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 6 lipca 2004 roku

                      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; Dz. U. z 2001 r. Nr 88, poz. 961; Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę                 558 409 zł

- Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę                 558 409 zł

- Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację  w 2004 roku

- Zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wprowadza się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2004 – 2006

- Zgodnie z zalącznikiem Nr 4.

§ 5. Objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych ogółem                    8.449.011 zł;

2) Plan wydatków budżetowych ogółem                     7.918.147 zł;

3) Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 530.864 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

Załącznik  Nr 1 do

 Uchwały Nr XIII/143/04

 Rady Gminy Sztabin

z dnia 06 lipca 2004r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2004 rok

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Stan na dzień: 30-06-04

Stan na dzień: 06-07-04

Zmiana

Ogółem

Ogółem

Ogółem

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

681 423,00

23 014,00

-658 409,00

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

679 123,00

20 714,00

-658 409,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

20 714,00

20 714,00

 

 

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

614 123,00

0,00

-614 123,00

 

 

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

65 000,00

0,00

-65 000,00

758

 

 

Różne rozliczenia

5 291 790,00

5 291 790,00

0,00

 

75805

 

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

0,00

63 622,00

63 622,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

0,00

63 622,00

63 622,00

 

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

1 956 588,00

1 892 966,00

-63 622,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1 956 588,00

1 892 966,00

-63 622,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

66 816,00

166 816,00

100 000,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

66 816,00

166 816,00

100 000,00

 

 

2033

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

64 547,00

64547,00

 

 

2590

Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych

64 547,00

0,00

-64 547,00

 

 

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

0,00

100 000,00

100 000,00

Razem:

9 007 420,00

8 449 011,00

-558 409,00

 

 

 Załącznik Nr 2 do

 Uchwały Nr XIII/143/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 06 lipca 2004r.

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2004 rok

 

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Stan na dzień: 30-06-04

Stan na dzień: 06-07-04

Zmiana

Ogółem

Ogółem

Ogółem

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

982 700,00

194 870,00

-787 830,00

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

978 025,00

190 195,00

-787 830,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

218 707,00

45 000,00

-173 707,00

 

 

6052

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

614 123,00

0,00

-614 123,00

600

 

 

Transport i łączność

274 113,00

318 634,00

44 521,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

274 113,00

318 634,00

44 521,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

99 273,00

143 794,00

44 521,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

455 150,00

488 550,00

33 400,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

359 150,00

369 550,00

10 400,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

10 400,00

10 400,00

 

70095

 

Pozostała działalność

96 000,00

119 000,00

23 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

19 000,00

29 000,00

10 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25 000,00

33 000,00

8 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

24 000,00

29 000,00

5 000,00

710

 

 

Działalność usługowa

45 300,00

60 300,00

15 000,00

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

28 000,00

43 000,00

15 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

28 000,00

43 000,00

15 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

1 353 951,00

1 406 451,00

52 500,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 188 651,00

1 241 151,00

52 500,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

740 000,00

741 500,00

1 500,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

66 000,00

101 000,00

35 000,00

 

 

4260

Zakup energii

6 200,00

12 200,00

6000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

95 000,00

98 000,00

3000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

7 000,00

7 000,00

 

 

 

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Stan na dzień: 30-06-04

Stan na dzień: 06-07-04

Zmiana

Ogółem

Ogółem

Ogółem

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

149 400,00

153 400,00

4 000,00

 

75403

 

Jednostki terenowe Policji

4 000,00

4 000,00

0,00

 

 

2950

Wpłaty na rzecz środków specjalnych

4 000,00

0,00

-4 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

4 000,00

4 000,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

142 900,00

146 900,00

4 000,00

 

 

4260

Zakup energii

6 460,00

10 460,00

4 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

3 718 904,00

3 830 258,00

111 354,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

2 488 476,00

2 599 830,00

111 354,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

153 685,00

0,00

-153 685,00

 

 

4273

Zakup usług remontowych

0,00

64 547,00

64 547,00

 

 

4274

Zakup usług remontowych

0,00

89 138,00

89 138,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

175 000,00

286 354,00

111 354,00

852

 

 

Pomoc społeczna

778 109,00

763 109,00

-15 000,00

 

85295

 

Pozostała działalność

78 591,00

63 591,00

-15 000,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

77 591,00

62 591,00

-15 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

210 389,00

216 789,00

6 400,00

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

98 389,00

104 789,00

6 400,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

6 400,00

6 400,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

252 295,00

229 541,00

-22 754,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

99 700,00

102 700,00

3 000,00

 

 

4260

Zakup energii

5 000,00

8 000,00

3 000,00

 

92116

 

Biblioteki

109 695,00

83 941,00

-25 754,00

 

 

4260

Zakup energii

6 883,00

9 129,00

2 246,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

28 000,00

0,00

-28 000,00

Razem:

8 476 556,00

7 918 147,00

- 558 409,00


 

Załącznik Nr 3 do

Uchwały Nr XIII/143/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 06 lipca 2004r.

 

Wykaz zadań inwestycyjnych

oraz środków przeznaczonych na ich realizację w 2004 roku.

 

 

Lp.,

zadania inwestycyjnego

Rok

Wartość kosztorysowa zadania

Środki wynikające z planów na 2004 rok

Środki własne budżetowe

Środki z kontraktu wojewódzkiego

1. Budowa sieci wodociągowej   w 11 wsiach Gminy Sztabin, zakup działki w Kamieniu, modernizacja stacji wodociągowej w Kamieniu wraz z budową zbiornika retencyjnego i układu sterowania

 

 

 

2004

 

 

 

 

3 975 312

 

 

 

45 000

 

 

 

45 000

 

 

 

-

2. Modernizacja ulicy Polnej w Sztabinie – dokończenie

 

2004

 

115 000

 

115 000

 

115 000

 

-

3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaziewie

 

2004

 

286 354

 

286 354

 

186 354

 

100 000

4. Zakup ciągnika z przyczepą

 

2004

 

25 000

 

25 000

 

25 000

 

-

5. Zakup zestawu komputerowego i oprogramowania

 

2004

 

3 580

 

3 580

 

3 580

 

-

6. Zakup centrali telefonicznej

 

2004

 

7000

 

7000

 

7000

 

-

 

RAZEM

 

 4 412 246

 

 481 934

 

381 934

 

100 000

 

 

 

Załacznik Nr 4 do

Uchwały Nr XIII/143/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 06 lipca 2004r

 

Limit wydatków na wieloletnie planyinwestycyjne w latach 2004 - 2006.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła finansowania w ( zł )

 

Wydatki  w latach w ( zł )

Zadanie inwestycyjne

Okres realiza-

cji

Wartość kosztoryso-wa (zł)

Budżet gminy

Środki UE     

 

Inne

 

 

2004

 

2005

 

2006

1a.Budowa sieci wodociągowych w 11 wsiach gminy Sztabin

 

2004 / 2005

 

3 304 770

 

495 716

 

2 478 578

 

330 476 -

budżet państwa

 

40 000

 

3 264 770

 

-

1b.Modernizacja stacji wodociągowej w Kamieniu wraz z budową zbiornika retencyjnego i układu sterowania

 

2004 / 2005

 

670 542

 

100 581

 

502 907

 

67 054 – budżet państwa

 

5 000

 

665 542

 

-

2.Wykonanie przyłączy do wodociagu w 11 wsiach gminy Sztabin

 

2005/

2006

 

 

680 014

 

410 014

 

-

270 000 - wkład mieszkańców

 

-

 

340 007

 

 

 

340 007

3.Modernizacja ulicy Młodości w Sztabinie

 

2005 / 2006

 

450 000

 

67 500

 

337 500

 

45 000 budżet państwa

 

-

 

10 000

 

440 000

4.Budowa zbiorników retencyjnych w stacjach wodociągowych w Jaziewie i Sztabinie

 

2005 / 2006

 

473 360

 

71 004

 

355 020

 

47 336 – budżet państwa

 

-

 

13 360

 

460 000

5.Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie

 

 

2006

 

490 000

 

73 500

 

367 500

 

49 000 budżet państwa

 

-

 

-

 

490 000

6.Termomodernizacja budynków ZSS w Krasnymborze

 

2005

 

350 000

 

250 000

 

-

 

100 000 – budżet państwa

 

-

 

350 000

 

-

7.Termomodernizacja budynków ZSS w Sztabinie

 

2006

 

400 000

 

300 000

 

-

 

100 000 - budżet państwa

 

-

 

-

 

400 000

8.Modernizacja drogi we wsi Polkowo około 600 m

 

2005

 

144 000

 

21 600

 

108 000

 

14 400 – budżet państwa

 

-

 

144 000

 

-

9.Modernizacja drogi Jastrzębna Majątek – Hruskie około 5 km

 

2006 / 2007

 

750 000

 

112 500

 

562 500

 

75 000 – budżet państwa

 

-

 

-

 

10 000

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Załącznik Nr 5 do

                                                                                                                                                                                                                                                                               Uchwały Nr XIII/143/04

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Rady Gminy Sztabin

                                                                                                                                                                                                                                                                                         z dnia 06 lipca 2004r.

                                                                                                                                                                                

                                                                                               Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2004 rok

                                                                                                                                                                                

                                                                                       Zwiększenia w planie dochodów budżetowych dotyczą:

                                                                                                                                                                 dział 010

         rozliczenia wpłat mieszkańców na budowę wodociągu we wsiach Jastrzębna I, Jastrzębna II, Hruskie, Ostrowie ( 20.714 zł ),

- dział 801

dofinansowania ze środków kontraktu wojewódzkiego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Jaziewie ( 100.000 zł ).

 

Zmniejszenia w planie dochodów budżetowych dotyczą:

 

- dział 010

przeniesienia inwestycji - „ Budowa wodociągu we wsiach Gminy Sztabin“ na rok 2005

( 679.123 zł )

 

Zmiany w planie dochodów budżetowych dotyczą:

 

- dział 758

przeniesienia kwoty 63.622 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej subwencji rekompensującej,

- dział 801

przeniesienia kwoty 64.547 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotacji przyznanej ze środków PAOW.

 

Zwiększenia w planie wydatków budżetowych dotyczą:

 

- dział 600

remontów  związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych ( 44.521 zł )

- dział 700

wypłaty odszkodowań za grunty przejęte przez gminę ( 10.400 zł )

wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i sezonowych ( 10.000 zł )

bieżącego utrzymania oraz remontów zasobu mienia komunalnego (  13.000 zł )

- dział 710

środków przeznaczonych na decyzje o warunkach zabudowy ( 15.000 zł )

- dział 750

wypłaty nagrody jubileuszowej ( 1.500 zł )

zakupu materiałów do remontu w budynku Urzędu Gminy ( 35.000 zł )

środków na zakup energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Gminy ( 6.000 zł )

zakupu centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy ( 10.000 zł ) oraz zakupu usług pozostałych  ( 3.000 zł )

- dział 754

zakupu energii elektrycznej na potrzeby OSP ( 4.000 zł )

- dział 801

kwoty udziału własnego w termonoderrnizacji budynku SP Jaziewo ( 11.354 zł ) oraz środków z kontraktu wojewódzkiego ( 100.000 zł )

- dział 900

zakupu materiałów do modernizacji oświetlenia  ( 6.400 zł )

- dział 921

zakupu energii elektrycznej na potrzeby GOK w Sztabinie ( 3.000 zł ) oraz bibliotek

 ( 2.246 zł )

 

Zmniejszenia w planie wydatków budżetowych dotyczą:

 

- dział 010

przeniesienia inwestycji – „Budowa wodociągu we wsiach Gminy Sztabin“ na rok 2005       

( 787.830 zł )

- dział 921

rezygnacji z zakupu komputerów do bibliotek ( 28.000 zł )

- dział 852

środków na dożywianie dzieci w szkołach ( 15.000 zł )

 

Zmiany w planie wydatków budżetowych dotyczą:

 

- dział 754

przenosi się środki w kwocie 4.000 zł w związku z zakupem komputera dla Posterunku Policji w Sztabinie

- dział 801

w związku z wymianą stolarki okiennej w SP Sztabin wyszczególnia się środki PAOW w kwocie 64.547 zł oraz wkład własny gminy w kwocie 89.138 zł.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2004-07-14

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-07-14

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2004-07-14