Uchwała Nr XIV/144/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 24 września 2004r.

w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

     Na podstawie art. 40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych /Dz. U. z 2000r Nr 71, poz. 838, Nr 86, poz. 958; z 2001r Nr 25, poz. 125, poz. 1371; z 2002r Nr 25, poz. 253, Nr 41 poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826; z 2003r Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 200, poz. 1953 / uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2.   1. Za zajęcie 1m kw powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt. 1 i 4 ustala się następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości – 0,80 zł ;

2) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości  - 1,60 zł

         2. Za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m kw powierzchni pasa drogowego w wysokości – 0,20 zł

         3. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez jeden dzień.

§ 3.  Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w  § 1 pkt. 2 ustala się następujące roczne stawki opłaty za 1 m kw powierzchni pasa drogowego drogi gminnej, zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia

1)  w obszarze zabudowanym

a) w jezdni –2,00zł 

b) poza jezdnią –1,00zł

2)  poza obszarem zabudowanym

a) w jezdni –3,50zł

b) poza jezdnią – 2,00zł

§ 4. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m kw powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego  w terenie zabudowanym – 0,10 zł

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego poza terenem zabudowanym – 0,15 zł

3) Za każdy dzień umieszczenia w pasie reklamy ustala się stawkę w wysokości – 0,40 zł

4) Dla reklamy świetlnej lub podświetlanej, powyżej określoną stawkę podwyższa się o 100%

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po uływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2004-10-01

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-10-01

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2004-10-01