Uchwała Nr XIV/147/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 24 września 2004r.

w sprawie przyjęcia strategii ekorozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Sztabin. 

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 , poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 55, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się strategię ekorozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Sztabin stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wojciech Hryń - Stanowisko ds. informatyzacji

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2004-10-01

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2009-11-30

Opublikował: Wojciech Hryń

Data publikacji: 2004-10-01