Uchwała Nr XIV/148/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 24 września 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; Dz. U. z 2002 r. Nr 156, poz. 1300;  Dz. U. z 2001 r. Nr 88, poz. 961; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1315; Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę              22.725 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę              22.725 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 3. Objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 3. 

 

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem                     8.472.107 zł;

2) plan wydatków budżetowych ogółem                     7.941.243 zł;

3) nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 530.864 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

 


 

Załącznik Nr l do

Uchwały Nr XIV/148/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 24 września 2004 r.

 

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 ROK

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Stan na dzień

 03-09-2004

 

Stan na dzień

24-09-2004

 

Zmiana

Ogółem

 

Ogółem

 

Ogółem

 

700

 

 

 

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

151.800,00

 

166.807,00

 

15.007,00

 

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

151.800,00

166.807,00

15.007,00

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

 

70.700,00

85.707,00

15.007,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

2.034.582,00

2.060.582,00

26.000,00

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

 

0,00

3.000,00

3.000,00

 

 

 

 

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

 

0,00

3.000,00

3.000,00

 

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

 

1.599.600,00

1.622.600,00

23.000,00

 

 

 

 

0340

 

Podatek od środków transportowych

 

13.000,00

30.000,00

17.000,00

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

2.000,00

8.000,00

6.000,00

758

 

 

 

 

 

Różne rozliczenia

 

5.291.790,00

 

5.290.790,00

 

-1.000,00

 

 

 

75814

 

 

 

Różne rozliczenia finansowe

 

7.000,00

 

6.000,00

 

-1.000,00

 

 

 

 

 

0970

 

Wpływy z różnych dochodów

 

1.000,00

 

0,00

 

-1.000,00

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

166.816,00

 

149.534,00

 

-17.282,00

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

166.816,00

 

149.534,00

 

-17.282,00

 

 

 

 

 

2033

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

64.547,00

47.265,00

-17.282,00

Razem:

8.449.382,00 

8.472.107,00    

      22.725,00

 

 

Załącznik Nr 2 do

Uchwały Nr XIV/148/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 24 września 2004r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 ROK

Dział

 

Rozdział

 

Paragraf

 

Treść

Stan na dzień

03.09.2004

 

Stan na dzień

24.09.2004

 

Zmiana

Ogółem

 

Ogółem

 

Ogółem

 

010

 

 

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

194.870,00

196.290,00

1.420,00

 

 

01010

 

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

 

190.195,00

191.615,00

1420,00

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

0,00

 

1.830,00

 

1.830,00

 

 

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

45.000,00

44.590,00

-410,00

600

 

 

 

 

 

Transport i łączność

 

318.634,00

 

324.663,00

 

6.029,00

 

 

 

60016

 

 

 

Drogi publiczne gminne

 

318.634,00

 

324.663,00

 

6.029,00

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

30.000,00

31.038,00

1.038,00

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

24.840,00

 

29.831,00

 

4.991,00

 

630

 

 

 

 

 

Turystyka

 

6.500,00

 

6.036,00

 

-464,00

 

 

 

63003

 

 

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

 

6.500,00

6.036,00

-464,00

 

 

 

 

2630

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

 

6.500,00

6.036,00

-464,00

710

 

 

 

 

 

Działalność usługowa

 

60.300,00

 

61.586,00

 

1.286,00

 

 

 

71004

 

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

 

43.000,00

44.286,00

1.286,00

 

 

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

0,00

1.286,00

1.286,00

750

 

 

 

 

 

Administracja publiczna

 

1.406.541,00

 

1.417.780,00

 

11.329,00

 

 

 

75022

 

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 

40.000,00

50.000,00

10.000,00

 

 

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

38.000,00

48.000,00

10.000,00

 

 

75023

 

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1.241.151,00

1.242.480,00

1.328,00

 

 

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

7.000,00

8.329,00

1.329,00

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

3.830.258,00

 

3.827.883,00

 

-2.375,00

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

2.599.830,00

 

2.586.232,00

 

-13.598,00

 

 

 

 

 

4273

 

Zakup usług remontowych

 

64.547,00

 

47.265,00

 

-17.282,00

 

 

 

 

 

4274

 

Zakup usług remontowych

 

89.138,00

 

77.815,00

 

-11.323,00

 

 

 

 

 

6050

 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

286.354,00

301.361,00

15.007,00

 

 

80113

 

 

 

Dowożenie uczniów do szkół

 

221.700,00

 

232.923,00

 

11.223,00

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

211.025,00

 

222.248,00

 

11.223,00

 

852

 

 

 

 

 

Pomoc społeczna

 

763.480,00

 

758.480,00

 

-5.000,00

 

 

 

85215

 

 

 

Dodatki mieszkaniowe

 

44.483,00

 

39.483,00

 

-5.000,00

 

 

 

 

 

3110

 

Świadczenia społeczne

 

44.483,00

 

39.483,00

 

-5.000,00

 

900

 

 

 

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

216.789,00

224.289,00

7.500,00

 

 

90001

 

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

44.850,00

52.350,00

7.500,00

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

0,00

 

7.500,00

 

7.500,00

 

921

 

 

 

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

229.541,00

232.541,00

3.000,00

 

 

92109

 

 

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

103.700,00

105.200,00

1.500,00

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

8.300,00

9.800,00

1.500,00

 

 

92195

 

 

 

Pozostała działalność

 

40.985,00

 

42.485,00

 

1.500,00

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

30.066,00

 

31.566,00

 

1.500,00

 

Razem:

7.918.518,00 

7.941.243,00

22.725,00

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do

Uchwały Nr XIV/148/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 24 września 2004r.

 

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2004 rok

 

Zwiększenia w planie dochodów budżetowych dotyczą:

-        dział 700

zbycia nieruchomości gminnych (15.007 zł)

-        dział 756

wyższych od zaplanowanych wpływów z tytułu podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (3.000 zł), podatku od środków transportowych (17.000 zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (6.000 zł).

 

Zmniejszenia w planie dochodów budżetowych dotyczą:

-        dział 758

dochodów z tytułu różnych rozliczeń finansowych (1.000 zł)

-        dział 801

kwoty dotacji celowej otrzymanej ze środków Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na współfinansowanie remontu stolarki budowlanej w Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie (17.282 zł)

 

 Zwiększenia w planie wydatków budżetowych dotyczą:

-        dział 010

konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla studni głębinowej w Jaziewie

(1.830 zł)

-        dział 600

wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (6.029 zł)

-        dział 710

dotacji dla Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za merytoryczną ocenę opracowań związanych z zagospodarowaniem przestrzennym terenu gminy (1.286 zł)

-        dział 750

środków finansowych na wypłatę diet radnym oraz ryczałtu przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu (10.000 zł)oraz doposażenia centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy (1.329 zł)

-        dział 801

kosztów związanych z dowozem dzieci do szkół (11.223 zł) oraz wydatków na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Jaziewie (15.007 zł)

-        dział 900

sporządzenia dokumentacji budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół Samorządowych w Krasnymborze (7.500 zł)

-        dział 921

zakupu materiałów na potrzeby GOK w Sztabinie (1.500 zł) oraz środków przeznaczonych na wydanie gazety "Nasz Sztabiński Dom" (1.500 zł)

  

Zmniejszenia w planie wydatków budżetowych dotyczą:

-        dział 010

rozliczenia kosztów sporządzenia dokumentacji inwestycji-" Budowa wodociągu w 11 wsiach Gminy Sztabin" (410 zł)

-        dział 630

rozliczenia dotacji przekazanej Suwalskiej Izbie Rolniczo Turystycznej w Suwałkach (464 zł)

-        dział 801

kosztów remontu stolarki okiennej w Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie po przeprowadzeniu przetargu (28.605 zł)

-        dział 852

środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych (5.000 zł)

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2004-10-01

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-10-01

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2004-10-01