UCHWAŁA NR II/ 17/02

RADY GMINY SZTABIN

z dnia 18 grudnia 2002 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tego podatku.

 

Na podstawie art. 14 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 zm. z 2002r. Dz.U. Nr 200 poz. 1683) Rada Gminy uchwala ,co następuje:

 

& 1

 

Stawka roczna podatku od posiadania psów wynosi 30,00zł. od jednego psa.

 

& 2

 

 

1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

 

2. Obowiązek podatkowy wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

3. Podatek płatny jest w terminie do końca marca każdego roku podatkowego poczynając od roku 2003, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego po tym terminie w terminie 14-stu dni od daty powstania tego obowiązku.

 

4. Wysokość podatku ustalana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istnieje obowiązek podatkowy.

 

5. Podatek płatny jest na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sztabin .

 

& 3

 

Traci moc Uchwała Nr XXVII/220/2001 Rady Gminy Sztabin z dnia 23 listopada 2001r. w sprawie zwolnienia mieszkańców gminy z podatku od posiadania psów ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 59, poz. 1102 z dnia 26 listopada 2001r.

& 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

 

& 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Stefan Korycki

Wprowadzający: Stefan Korycki

Data wprowadzenia: 2003-11-20

Modyfikujący: Stefan Korycki

Data modyfikacji: 2004-03-10

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-11-20