Uchwała Nr XV/150/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 15 listopada 2004r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

    Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) ( Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, zm. z 2002r. Dz. U. Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 110, poz. 1039, Dz. U. Nr 188, poz. 1840, Dz. U. Nr 200, poz. 1953, Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z 2004r., Dz. U. Nr 92, poz. 880 i 884, Dz. U. Nr 96, poz. 959, Dz. U. Nr 123, poz. 1291)uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i grunty stanowiące własność (współwłasność) albo będące w posiadaniu (współposiadaniu) emerytów i rencistów, którzy przekazali gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Państwa z wyłączeniem budynków i gruntów wykorzystywanych pod działalność gospodarczą.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr II/16/02 Rady Gminy Sztabin z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 2, poz. 87 z dnia 03 stycznia 2003r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2004-11-19

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-11-19

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2004-11-19