Uchwała Nr XV/151/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 15 listopada 2004r.

w sprawie likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie.

          Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z 2001r, z 2002r. Nr 23, poz. 55, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystąpić do likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie w celu przekształcenia i powierzenia zadań tej Biblioteki osobie prawnej, samorządowej instytucji kultury, w rozumieniu ustawy z  25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 2. Ostateczny termin likwidacji Biblioteki ustalić odrębną uchwałą po zakończeniu czynności likwidacyjnych i powołaniu samorządowej instytucji kultury.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2004-11-19

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-11-19

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2004-11-19