Uchwała Nr XV/152/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 15 listopada 2004r.

w sprawie upoważnienia wójta do wystawienia weksla in blanco na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i w związku z art. 60 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 52 ustawy  z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na wystawienie na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku weksla "in blanco" do wysokości 56 511,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset jedenaście zł), tytułem  zabezpieczenia pożyczki, którą zaciągnie Związek Komunalny Biebrza w tym funduszu, w kwocie 664.832 zł (słownie złotych: sześćsest sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści dwa zł) na okres od października 2004r. do grudnia 2011r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2004-11-19

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-11-19

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2004-11-19