Uchwała Nr XV/153/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 15 listopada 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; Dz. U. z 2002 r. Nr 156, poz. 1300;  Dz. U. z 2001 r. Nr 88, poz. 961; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1315; Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264) Rada Gminy Sztabin uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę                 317.294 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę                 317.294 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2004-2006 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 4. 

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem                     8.263.780 zł;

2) plan wydatków budżetowych ogółem                     7.732.916 zł;

3) nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 530.864 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XV/153/04

Rady Gminy Sztabin

 dnia 15 listopada 2004 r.

 

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2004 rok.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Stan na dzień:10-11-04

Stan na dzień:15-11-04

Zmiana

Ogółem

Ogółem

Ogółem

100

 

 

Górnictwo i kopalnictwo

3 453,00

11 200,00

7 747,00

 

10095

 

Pozostała działalność

3 453,00

11 200,00

7 747,00

 

 

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

3 453,00

11 20000

7 747,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

166 807,00

211 200,00

44 393,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

166 807,00

211 200,00

44 393,00

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

85 707,00

130 000,00

44 293,00

 

 

0840

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

0,00

100,00

100,00

750

 

 

Administracja publiczna

75 000,00

73 000,00

-2 000,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

9 000,00

7 000,00

-2 000,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

9 000,00

7 000,00

-2 000,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2 060 582,00

1 692 148,00

-368 434,00

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

3 000,00

4 200,00

1 200,00

 

 

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

3 000,00

4 200,00

1 200,00

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

1 622 600,00

1 298 676,00

-323 924,00

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

1 080 000,00

759 926,00

-320 074,00

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

30 000,00

31 500,00

1 500,00

 

 

0360

Podatek od spadków i darowizn

8 000,00

3 500,00

-4 500,00

 

 

0370

Podatek od posiadania psów

0,00

30,00

30,00

 

 

0430

Wpływy z opłaty targowej

400,00

220,00

-180,00

 

 

0450

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

700,00

0,00

-700,00

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

70 000,00

80 572,00

10 572,00

 

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

20 000,00

15 000,00

-5 000,00

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

50 000,00

65 500,00

15 500,00

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0,00

72,00

72,00

 

75621

 

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

364 982,00

308 700,00

-56 282,00

 

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

361 697,00

305 700,00

-55 997,00

 

 

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

3 285,00

3 000,00

-285,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa

8 500,00

9 500,00

1 000,00

 

92195

 

Pozostała działalność

8 500,00

9 500,00

1 000,00

 

 

0830

Wpływy z usług

8 500,00

9 500,00

1 000,00

Razem:

8 581 074,00

8 263 780,00

-317 294,00

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XV/153/04

Rady Gminy Sztabin

 dnia 15 listopada 2004 r.

 

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2004 rok.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Stan na dzień:

10-11-04

Stan na dzień:

15-11-04

Zmiana

Ogółem

Ogółem

Ogółem

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

488 550,00

165 756,00

-322 794,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

367 910,00

50 116,00

-317 794,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

8 760,00

11 040,00

2 280,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

359 150,00

39 076,00

-320 074,00

 

70095

 

Pozostała działalność

120 640,00

115 640,00

-5 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

33 000,00

28 000,00

-5 000,00

710

 

 

Działalność usługowa

61 586,00

58 286,00

-3 300,00

 

71013

 

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

17 000,00

13 700,00

-3 300,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

17 000,00

13 700,00

-3 300,00

750

 

 

Administracja publiczna

1 417 780,00

1 417 780,00

0,00

 

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

50 000,00

50 000,00

0,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

48 000,00

49 800,00

1 800,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 400,00

200,00

-1 200,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

600,00

0,00

-600,00

 

75095

 

Pozostała działalność

41 500,00

41 500,00

0,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

19 500,00

20 271,00

771,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 200,00

584,00

-616,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

155,00

0,00

-155,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

33 000,00

35 000,00

2 000,00

 

75647

 

Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

33 000,00

35 000,00

2 000,00

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

25 000,00

27 000,00

2000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

3 831 351,00

3 847 351,00

16 000,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

2 609 332,00

2 609 332,00

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

59 420,00

56 406,00

-3 014,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

301 361,00

304 375,00

3 014,00

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

236 391,00

252 391,00

16 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

225 716,00

241 716,00

16 000,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

50 000,00

65 000,00

15 500,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

50 000,00

65 500,00

15 500,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 500,00

18 250,00

7 750,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

28 880,00

36 630,00

7 750,00

852

 

 

Pomoc społeczna

863 979,00

853 979,00

-10 000,00

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

39 483,00

29 483,00

-10 000,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

39 483,00

29 483,00

-10 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

224 289,00

209 589,00

-14 700,00

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

104 789,00

90 089,00

-14 700,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 400,00

6 700,00

300,00

 

 

4260

Zakup energii

80 389,00

65 389,00

-15 000,00

Razem:

8 050 210,00

7 732 916,00

-317 294,00

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 3

Uchwały Nr XV/153/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 15 listopada 2004 r.

 

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w           latach 2004-2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła finansowania w (zł)

 

Wydatki  w latach w ( zł )

Zadanie inwestycyjne

Okres realiza-

cji

Wartość kosztoryso-wa (zł)

Budżet gminy

Środki UE     

 

Inne

 

 

2004

 

2005

 

2006

1a.Budowa sieci wodociągowych w 11 wsiach gminy Sztabin

 

2004 / 2005

 

3 304 770

 

495 716

 

2 478 578

 

330 476 -

budżet państwa

 

40 000

 

3 264 770

 

-

1b.Modernizacja stacji wodociągowej w Kamieniu wraz z budową zbiornika retencyjnego i układu sterowania

 

2004 / 2005

 

670 542

 

100 581

 

502 907

 

67 054 – budżet państwa

 

5 000

 

665 542

 

-

2.Wykonanie przyłączy do wodociagu w 11 wsiach gminy Sztabin

 

2005/

2006

 

 

680 014

 

-

 

-

680 014 - wkład mieszkańców

 

-

 

340 007

 

 

 

340 007

3.Modernizacja ulicy Młodości w Sztabinie

 

2005 / 2006

 

450 000

 

67 500

 

337 500

 

45 000 budżet państwa

 

-

 

10 000

 

440 000

4.Budowa zbiorników retencyjnych w stacjach wodociągowych w Jaziewie i Sztabinie

 

2005 / 2006

 

473 360

 

71 004

 

355 020

 

47 336 – budżet państwa

 

-

 

13 360

 

460 000

5.Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie

 

2005/

2006

 

490 000

 

73 500

 

367 500

 

49 000 budżet państwa

 

-

 

5 000

 

485 000

6.Termomodernizacja budynków ZSS w Krasnymborze

 

2005/ 2006

 

350 000

 

250 000

 

-

 

100 000 – budżet państwa

 

-

 

50 000

 

300 000

7.Termomodernizacja budynków ZSS w Sztabinie

 

2006

 

400 000

 

300 000

 

-

 

100 000 - budżet państwa

 

-

 

-

 

400 000

8.Modernizacja drogi Jastrzębna Majątek – Hruskie około 5 km

 

2006 / 2007

 

750 000

 

112 500

 

562 500

 

75 000 – budżet państwa

 

-

 

-

 

10 000

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Załącznik  Nr 4

do Uchwały Nr XV/153/04

Rady Gminy Sztabin

 dnia 15 listopada 2004 r.

 

 

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2004 rok

 

Zwiększenia  w planie dochodów budżetowych dotyczą wyższych niż zaplanowano kwot dochodów wykonanych we wpływach z opłaty eksploatacyjnej 7.747 zł, ze sprzedaży nieruchomości gminnych 44.393 zł, z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 1.200 zł, podatku od środków transportowych 1.500 zł, od posiadania psów 30 zł, z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 15.500 zł, wpływach z usług (sprzedaż gazety „Nasz Sztabiński Dom“, usługi ksero) 1.000 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat 72 zł. 

 

Zmniejszenia w planie dochodów budżetowych dotyczą niższych niż zaplanowano kwot dochodów wykonanych w podatku od spadków i darowizn 4.500 zł, opłaty targowej 180 zł, z opłaty za czynności urzędowe i różnych opłat 2.700 zł, z opłaty skarbowej 5.000 zł, z udziału gminy w podatku dochodowy od osób fizycznych 55.997 zł zaś od osób prawnych 285 zł, 

wyłączenia spod opodatkowania dróg gminnych 320.074 zł.

 

 Zwiększenia w planie wydatków budżetowych dotyczą:

- dział 700

zakupu działki na powiększenie pasa drogowego 2.280 zł

- dział 756

prowizji za pobór podatków 2.000 zł

- dział 801

kosztów związanych z dowozem dzieci do szkół 16.000 zł oraz zwiększenia wartości inwestycji termomodernizacji SP Jaziewo o koszty nadzoru budowlanego 3.014 zł

- dział 851

wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi 15.500 zł

 

Zmniejszenia w planie wydatków budżetowych dotyczą:

- dział 700

wyłączenia spod opodatkowania dróg gminnych 320.074 zł

- dział 801

zakupu materiałów i wyposażenia 3.014 zł

- dział 852

środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych 10.000 zł

 

Pozostałe zmniejszenia dotyczą dostosowania planu do jego przewidywanego wykonania (zakup materiałów, usług, energii elektrycznej) 23.000 zł.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2004-11-19

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-11-19

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2004-11-19