Uchwała Nr XV/154/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 15 listopada 2004r.

w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie

    Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1) (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z 1997r. Nr 121, poz. 770, Nr 60, poz. 369; z 2000r. Nr 22, poz. 272; z 2001r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800; z 2002r. Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 7, poz. 78; z 2004r. Nr 96, poz. 959; Nr 173, poz. 1808) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się "Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztabin”, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXX/205/98 Rady Gminy Sztabin z dnia 3 lutego 1998 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

 

                                                                                                                                                                                   Załącznik do

Uchwały Nr XV/154/04

Rady Gminy Sztabin 

z dnia 15 listopada 2004r.

 

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztabin.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Szczegłówe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztabin określają zadania i obowiązki mieszkańców, podmiotów gospodarczych oraz zakładów i jednostek działających na terenie Gminy, właścicieli oraz dzierżawców lub zarządców nieruchomości, użytkowników lokali, jak również przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie gospodarki odpadami, w celu utrzymania czystości i porządku w Gminie.

 2.Wprowadza się następujące definicje:

- odpady  wielkogabarytowe - są to odpady o dużych wymiarach, które nie mieszczą się w typowych pojemnikach na odpady lub workach: zbędne meble, sprzęt gospodarstwa domowego, wózki, itp.,

- zbiorniki bezodpływowe - są to szczelne zbiorniki nie posiadające odpływu i połączenia z siecią kanalizacyjną, w których gromadzone są czasowo nieczystości płynne.

Rozdział II

Obowiązki i prawa właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów stałych oraz nieczystości płynnych.

§ 2. 1. Każdy właściciel nieruchomości obowiązany jest do:

1) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub szczelne worki na odpady komunalne oraz zapewnienia transportu odpadów na składowisko odpadów;

2) wydzielenie miejsc na pojemniki do gromadzenia odpadów. Miejsce to musi być łatwo dostępne z dróg i ciągów komunikacyjnych, o równej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota;

3) przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej na własny koszt, a w przypadku braku sieci, budowy zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystosci płynnych bądź przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych;

4) zawarcia umowy na odprowadzanie do sieci kanalizacyjnej nieczystości płynnych lub ich wywozu ze zbiorników oraz na wywóz odpadów komunalnych względnie zapewnienia ich transportu na wysypisko w ramach własnych. Umowę należy zawrzeć z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie do prowadzenia działalności usługowej w tym zakresie;

5) udzielania informacji związanych z wytwarzaniem odpadów komunalnych i nieczystości płynnych oraz do okazywania upoważnionym przez Wójta Gminy Sztabin organom lub osobom, do wglądu, zawartych w tym zakresie umów oraz potwierdzeń dokonywania opłat za odprowadzanie lub wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych. Dokumenty potwierdzające dokonanie opłat właściciel nieruchomości powinien przechowywać przez okres co najmniej 12 miesięcy;

6) wykaszania i wycinania chwastów i zarośli: utrzymania we właściwym stanie drzew i krzewów oraz przycinania gałęzi  stanowiących zagrożenie  bezpieczeństwa ludzi lub mienia;

7) usuwania błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników przylegających do nieruchomości oraz sopli dachowych stanowiących zagrożenie dla osób korzystających z chodników i ciągów komunikacyjnych;

8) oznaczenia budynków, lokali i pomieszczeń znajdujących się na terenie nieruchomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu tabliczki informacyjnej zawierającej nazwę ulicy i numer porządkowy nieruchomości.

 2.Właściel nieruchomości nie może:

1) spalać odpadów powodujących wprowadzanie do atmosfery substancji szkodliwych, w szczególności opon, folii, opakowań z tworzyw sztucznych, itp.;

2) wypalać traw;

3) wrzucać do pojemników na odpady komunalne gruzu budowlanego, żużlu, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, odpadów medycznych oraz śniegu i lodu;

4) spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów.

 3. Zakaz określony w  ust. 2 pkt. 3 i 4 dotyczy również użytkowania kontenerów na odpady komunalne ustawionych do użytku publicznego.

 4. Każdy właściciel  nieruchomości ma prawo do:

1) zakupu pojemników na odpady komunalne lub ich wydzierżawienie od przedsiębiorcy realizującego usługi w zakresie odbioru odpadów;

2) zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą realizującym te usługi lub dostarczania odpadów na składowisko w ramach własnych przy ponoszeniu kosztów składowania i unieszkodliwiania odpadów;

3) stałego odbioru nieczystości płynnych odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej a w przypadku braku takiej możliwości do usuwania nieczystości płynnych ze szczelnych zbiorników niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia;

4) opomiarowania ilości nieczystości płynnych na własny koszt i rozliczania się według wskazań urządzeń pomiarowych;

5) żądania od przedsiębiorcy realizującego usługi w zakresie odpadów komunalnych i nieczystości płynnych kopii dokumentów lub stosownych zaświadczeń potwierdzających ponoszenie opłat przez właściciela nieruchomości.

Rozdział III

Zasady gromadzenia odpadów stałych i nieczystosci płynnych

§ 3. 1.Odpady stałe gromadzić można wyłącznie w pojemnikach lub kontenerach do tego celu przeznaczonych. Obowiązek zapewnienia pojemnika lub kontenera spoczywa na właścicielu nieruchomości.

2. Pojemniki na odpady należy ustawić w miejscach do tego przeznaczonych. Miejsca te powinny być łatwo dostępne zarówno dla osób korzystających z danej nieruchomości oraz dla przedsiębiorcy odbierającego odpady. Pojemniki winne być ustawione na utwardzonym podłożu i zabezpieczone przed wpływem opadów atmosferycznych.

3. Odbiór odpadów stałych z terenów budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego oraz z zakładów pracy musi mieć miejsce nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. Szczegółowe zasady odbioru odpadów stałych regulują umowy zawarte bezpośrednio z odbiorcą odpadów.

4. Odpady stałe mogą być składowane wyłącznie na składowisku odpadów.

5. Zbiorniki do gromadzenia nieczystości płynnych, muszą być szczelne, nie mogą posiadać odpływów i założonych sączków oraz muszą być wykonane zgodnie z projektem technicznym sporządzonym przez uprawnioną osobę.

6. Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników realizować może wyłącznie przedsiębiorca posiadający odpowiednie zezwolenie i specjalistyczne środki transportu.

7. Ilość nieczystości płynnych zgromadzonych w zbiornikach ustala się na podstawie powierzchni dna zbiornika i wysokości słupa nieczystości lub wskazań licznika pomiarowego zamontowanego na środku transportu.

8. Roczna ilość nieczystości płynnych odpowiadać powinna ilości wody zużytej przez właściciela nieruchomości odprowadzonej do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej. W przypadku znacznej rozbieżności właściwy organ administracji może zlecić wykonanie badań szczelności zbiornika na koszt właściciela nieruchomości, po wszczęciu postępowania wyjaśniającego.

9. Nieczystości płynne pochodzące ze zbiorników mogą być składowane wyłącznie w stacjach zlewnych.

Rozdział IV

Selektywna zbiórka odpadów stałych

§ 4. 1. Selektywnej zbiórce odpadów stałych podlegają: szkło białe, szkło kolorowe, tworzywa plastikowe (opakowania po chemii gospodarczej), puszki aluminiowe, butelki typu PET, makulatura itp.

2. Makulaturę należy gromadzić w paczkach, zaś puszki aluminiowe i butelki typu PET winny być zgniecione.

3. Odpady do selektywnej zbiórki odpadów należy gromadzić wyłącznie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach odpowiednio oznakowanych, ustawionych w wyznaczonych miejscach lub w oznaczonych workach.

4. Pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów stałych nie mogą jednocześnie służyć do gromadzenia pozostałych dopadów komunalnych.

5. Selektywną zbiórkę odpadów stałych prowadzić powinni wszyscy mieszkańcy Gminy, zakłady pracy, szkoły i jednostki organizacyjne  funkcjonujące na terenie Gminy.

6. Wraz z selektywną zbiórką odpadów prowadzić należy akcję informacyjno - edukacyjną na temat jej znaczenia dla ochrony środowiska naturalnego.

7.W przypadku składowania w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów stałych pozostałych odpadów komunalnych koszty transportu, składowania i unieszkodliwiania odpadów zgromadzonych w tych pojemnikach nie będą obciążać Gminy.

Rozdział V

Składowanie odpadów stałych i nieczystości płynnych

§ 5. 1.Odpady stałe składowane są na składowiskach odpadów, natomiast nieczystości płynne wywożone są do stacji zlewnych. Zabronione jest składowanie odpadów i nieczystości w innych miejscach niż wymienione.

2. Odpady wielkogabarytowe właściciel  nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć na składowisko odpadów we własnym zakresie.

3. Zabrania się gromadzenia i składowania odpadów na zasadach ogólnych odpadów pozakomunalnych. Odpady te właściciel nieruchomości zobowiązany jest zabezpieczyć i usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób zabezpieczający środowisko naturalne przed skażeniem.

§ 6. 1. Odpady niebezpieczne podlegają odrębnej segregacji, gromadzeniu i transportowi do specjalistycznych zakładów, gdzie są składowane i unieszkodliwiane.

2. Segregację odpadów niebezpiecznych prowadzi osobiście właściciel nieruchomości, który zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji tych odpadów.

3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest osobiście zabezpieczyć właściwe gromadzenie odpadów niebezpiecznych, ich transport i unieszkodliwianie przez jednostki specjalistyczne posiadające wymagane zezwolenie, przestrzegania obowiązujacych przepisów dotyczących odpadów niebezpiecznych oraz poniesienia kosztów związanych z powyższym.

Rozdział VI

Postępowanie ze zwłokami zwierząt

§ 7. 1. Zwłoki padłych zwierząt powinny być zabezpieczone sanitarnie, według wskazań lekarza weterynarii.

2. Zwłoki  zwierząt padłych powinny być odstarczone przez właściciela bezpośrednio do zakładu prowadzącego działalność w zakresie pochówku i utylizacji zwłok zwierzęcych.

3. Przewóz zwłok zwierzęcych powinien odbywać się w workach z tworzywa sztucznego lub jeżeli dotyczy sztuk dużych odpowiednio zabezpieczonych przed ich zsunięciem się z pojazdu oraz odpowiednio przykrytych. 

Rozdział VII

Wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych.

§ 8. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do:

1) właściwej opieki nad utrzymywanymi zwierzętami;

2) wyprowadzania psów poza posesję tylko na smyczy i w kagańcu;

3) usuwania na bieżąco odchodów pozostawionych przez zwierzęta domowe;

4) wywieszania tabliczek informacyjnych ostrzegających przed psami;

5) zabezpieczenia przed wydostaniem się na zewnątrz posesji psów obronnych, niebezpiecznych i wykorzystywanych do pilnowania nieruchomości;

6) przestrzegania terminów szczepienia psów przeciw wściekliźnie;

7) posiadania zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za gresywną.

 2. Psy bezpańskie i pozostające bez opieki podlegają odłowieniu na zasadach określonych odrębną uchwałą.

Rozdział VIII

Przepisy końcowe

§ 9. Naruszenie przepisów zawartych w niniejszych szczegółowych zasadach podlega karze na zasadach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązujących.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2004-11-19

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-11-19

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2004-11-19