Uchwała Nr XVI/155/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, e i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203/ oraz art.110,  art.116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; Dz. U. z 2002 r. Nr 156, poz. 1300; Dz. U. z 2001 r. Nr 88, poz. 961; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1315; Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

           dochody budżetu gminy w wysokości                                      11.996.098 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

           wydatki budżetu gminy w wysokości                                       11.509.413 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

           dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

           na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich przeznacza się nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 486.685 zł.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się:

           rezerwę ogólną w kwocie 50.000 zł.

§ 4. 1. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zadania realizowane przy współudziale środków unijnych i kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 r. oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji ujętych w załączniku Nr 6, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 4.000.000 zł.

§ 5. Ustala się:

           kwotę dotacji dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 5.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

           dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie 204.501 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

           dotacje dla innych podmiotów realizujących zadania z zakresu oświaty 180.200 zł zgodnie z załącznukiem Nr 9.

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 13.500 zł oraz wydatki funduszu w kwocie 36.990 zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 10.

§ 7. Dochody w kwocie 50.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu stanowiącą załącznik Nr 11.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

           dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 10. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 3.800.000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-01-07

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-01-07

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-01-07