Uchwała Nr XVI/158/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 grudnia 2004r.

 w sprawie utworzenia instytucji kultury: "Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie".

   Na podstawie art. 11 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2001r. Nr 129, poz. 1440, z 2002r. Nr 113, poz. 984) uchwala się, co natępuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2005r tworzy się instytucję kultury pod nazwą: "Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie",  zgodnie z "Aktem  utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej", stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Organizację i zakres działania utworzonej instytucji określa statut nadany odrębną uchwałą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005r.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Załącznik do

Uchwały Nr XVI/158/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia  29 grudnia 2004r.

 

A k t

utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie

    Na podstawie art. 11 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.539, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2001r. Nr 129, poz. 1440, z 2002r. Nr 113, poz. 984)

                                                                                  z dniem 1 stycznia 2005r. tworzy się instytucję kultury o nazwie:

"Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie"

Siedziba Biblioteki: miejscowość Sztabin,

Teren działania: Gmina Sztabin,

Zakres działania: zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych  społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i kultury,

Źródła finansowania: dotacja budżetu gminy, dochody własne, inne wymienione w Statucie Biblioteki.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-01-07

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-01-07

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-01-07