UCHWAŁA NR II / 19/02

RADY GMINY SZTABIN

z dnia 18 grudnia 2002r.

 

w sprawie zasad poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości.

 

Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /tekst jednolity Dz. U. z 1993r. Nr 94 poz. 431 zm. z 1994r. Dz. U. Nr 1 poz. 3 z 1996r. Dz. U. Nr 91, poz. 409 z 1997r., Dz. U. Nr 43, poz. 272, Dz. U. Nr 137, poz. 926, z 1998r., Dz. U. Nr 108 poz. 681 z 2001r., Dz. U. Nr 81 poz. 875 z 2002r., Dz. U. Nr 200, poz. 1680 /, art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym /Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682/, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 Nr 9, poz. 84, zm. z 2002 Dz. U. Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy uchwala , co następuje:

 

& 1

 

Zarządza się pobór podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

& 2

 

Do pobierania podatków, o których mowa w & 1, wyznacza się sołtysów wsi z terenu Gminy Sztabin.

& 3

 

Ustala się wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso poszczególnych rat podatków wymienionych w & 1 w wysokości:

 

 

stałej zróżnicowanej dla poszczególnych sołectw, według wykazu załączonego do uchwały i 6,5% od zainkasowanej kwoty.

 

& 4

 

Traci moc Uchwała Nr XXVII/222/2001 Rady Gminy Sztabin z dnia 23 listopada 2001r. w sprawie zasad poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 59 poz. 1103 z dnia 26 listopada 2001r.

 

& 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

 

& 6

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/19/02

Rady Gminy Sztabin z dnia 18 grudnia 2002r.

 

 

Wykaz

stałych dodatków dla sołtysów poszczególnych wsi Gminy Sztabin

 

L.p.

Nazwa sołectwa

Wysokość stałego dodatku w zł.

 1.

BALINKA

51,00

 2.

BUDZISKI

49,60

 3.

CISÓW

44,00

 4.

CZARNIEWO

37,00

 5.

CZARNY LAS

35,60

 6.

DŁUGIE

49,60

 7.

EWY

34,20

 8.

FIEDOROWIZNA

35,60

 9.

HUTA

44,00

 10.

HRUSKIE

55,20

 11.

JASIONOWO k/Dębowa

56,60

 12.

JAMINY

38,40

 13.

JASIONOWO k/Krasnegoboru

42,60

 14.

JASTRZĘBNA I

48,20

 15.

JASTRZĘBNA II

48,20

 16.

JANÓWEK

37,00

 17.

JAZIEWO

51,00

 18.

JAGŁOWO

53,80

 19.

KAROLINY

34,20

 20.

KUNICHA

34,20

 21.

KOPIEC

51,00

 22.

KOPYTKOWO

62,20

 23.

KOMASZÓWKA

48,20

 24.

KRYŁATKA

44,00

 25.

KRASNYBÓR

44,00

 26.

KRASNOBORKI

34,20

 27.

KAMIEŃ

34,20

 28.

LIPOWO

41,20

 29.

LEBIEDZIN

48,20

 30.

MOGILNICE

44,00

 31.

MOTUŁKA

49,60

 32.

OSTROWIE

55,20

 33.

PODCISÓWEK

39,80

 34.

POLKOWO

56,60

 35.

SOSNOWO

58,00

 36.

ŚCIOKŁA

46,80

 37.

SZTABIN

30,00

 38.

WOLNE

38,40

 39.

WROTKI

48,20

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Stefan Korycki

Wprowadzający: Stefan Korycki

Data wprowadzenia: 2003-11-20

Modyfikujący: Stefan Korycki

Data modyfikacji: 2004-03-10

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-11-20