Uchwała Nr XVI/161/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 grudnia 2004r.

w sprawie likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury w Sztabinie jako jednostki budżetowej.

   Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Z dniem 31 grudnia 2004r. likwiduje się jednostkę budżetową pod nazwą: “Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie”.   

§ 2. Mienie po zlikwidowanej jednostce budżetowej przeznacza się na wyposażenie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: “Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie”.

§ 3. Należności i zobowiązania zlikwidowanej jednostki budżetowej podlegają przejęciu przez Gminę Sztabin.

§ 4. Pracownicy zlikwidowanej jednostki budżetowej z dniem 1 stycznia 2005r. staną się pracownikami samorządowej instytucji kultury pod nazwą: “Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie”.

§ 5. Wójt Gminy wyda zarządzenie o kompleksowej inwentaryzacji wszystkich składników majątkowych w jednostce budżetowej pod nazwą: “Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie”, według stanu na dzień 31 grudnia 2004r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-01-07

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-01-07

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-01-07