Uchwała Nr XVI/162/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 grudnia 2004r.

w sprawie utworzenia instytucji kultury: "Gminnego Ośrodka Kultury w Sztabinie".

   Na podstawie art. 9 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002r. Nr 41, poz 364; z 2003 r. Nr 96, poz 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz 2081; z 2004r. Nr 11, poz. 96/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2005r tworzy się instytucję kultury pod nazwą: "Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie", zgodnie z "Aktem utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury", stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Organizację i zakres działania utworzonej instytucji określa statut nadany odrębną uchwałą.

§ 3. Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2005r.

  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

Załącznik do

Uchwały Nr XVI/162/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia  29 grudnia 2004r.

 

A k t

utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w  Sztabinie

   Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 października 1991r. organizowaniu i prowadzeniu działalnosci kulturalnej  (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz.123, z 2002r.  Nr 41, poz. 364, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Nr 96, poz. 874, Nr 213, poz. 2081, z 2004r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz.2598)

                                                                                  z dniem 1 stycznia 2005r. tworzy się  instytucję kultury o nazwie

"Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie"

Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury: miejscowość Sztabin,

Teren działania: Gmina Sztabin,

                           Zakres działania: zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki i jej ochrona.,

 

  

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-01-07

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-01-07

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-01-07