Uchwała Nr XVI/163/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 grudnia 2004r.

w sprawie nadania statutu instytucji kultury o nazwie: „Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie”.

   Na podstawie art. 9 i 13, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123, z 2002r., Nr 41, poz. 364, z 2003r, Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004r. Nr 11, poz. 96), uchwala się co następuje: 

§ 1. Nadaje się statut samorządowej instytucji kultury o nazwie: “Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od chwili ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

  

Załącznik do

Uchwały Nr XVI/163/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 grudnia 2004r.

 

Statut Gminnego Ośrodka Kultury

 

I. Postanowienia Ogólne.

 

§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie zwany dalej "GOK" jako gminna instytucja kultury powołana do prowadzenia działalności kulturalnej w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym działa w szczególności na podstawie:

           ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 1997r. Nr 110, poz. 721, z późniejszymi zmianami/,

            niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Organizatorem GOK jest  Gmina  Sztabin.

2. GOK jest wpisany do "Rejestru instytucji kultury".

3. GOK posiada osobowość prawną.

§ 3. 1. Siedzibą GOK jest miejscowość Sztabin.

2. GOK działalnością swoją obejmuje teren Gminy Sztabin.

 

II. Zakres działania GOK

§ 4. Podstawowym zadaniem GOK jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki i jej ochrona.

§ 5. 1. Do zakresu działań GOK należy w szczególności:

           edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę;

           gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;

           integrowanie społeczności lokalnych Gminy poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania narodowych, etnicznych, regionalnych, środowiskowych wartości kulturowych;

           tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania  sztuką;

           tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzielnictwa ludowego i artystycznego,

           prowadzenie zespołów - klubów artystycznych;

           rozbudzanie i wspomagania aktywności kulturalnej w Gminie;

           prowadzenie doskonalenia zawodowego, szkoleń, warsztatów, działalności instruktażowo-metodycznej, konsultacji i poradnictwa dla animatorów kultury w zakresie zadań statutowych GOK;

           współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych zadaniach w kraju i za granicą;

           organizacja imprez artystycznych i rozrywkowych.

2. Zadania wymienione w ust. 1 pkt. 1 realizowane są przede wszystkim przez organizowanie:

           zespołowego uczestnictwa w kulturze;

           organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej;

           organizowanie form indywidualnej aktywności kulturalnej;

           organizowanie imprez kulturalnych o różnorodnym zakresie programowym.

3. Działalność GOK obejmować może:

           organizowanie spektakli, koncertów, wystaw i odczytów;

           prowadzenie zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, w tym zespołów ludowych;

           organizowanie zabaw i dyskotek;

           prowadzenie kół i klubów zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

           udostępnianie stanowisk komputerowych z dostępem do internetu;

           prowadzenie działalności gospodarczej.

 

III. Organy zarządzające, doradcze i  nadzorujące.

§ 6. GOK zarządzany i kierowany jest przez dyrektora,którego powołuje i odwołuje Wójt Gminy Sztabin na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych.

§ 7. 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności GOK przy pomocy głównego księgowego i reprezentuje GOK na zewnątrz.

2. Dyrektor jest odpowiedzialny za prawidłową działalność merytoryczną, finansową i gospodarczą instytucji. Przedstawia organizatorowi plany i sprawozdania związane z zakresem działalności GOK,

3. Główny księgowy działa w ramach kompetencji określonych w Regulaminie Organizacyjnym GOK i udzielonych mu przez dyrektora upoważnień, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.

§ 8. Dyrektor GOK może, za zgodą Wójta Gminy Sztabin, powołać Społeczną Radę Kultury, jako swój organ doradczy.

§ 9. Szczegółową organizację wewnętrzną GOK określa Regulamin Organizacyjny GOK ustalony przez dyrektora.

§ 10. Bezpośredni nadzór nad GOK sprawuje Wójt Gminy Sztabin.

 

IV. Gospodarka Finansowa.

§ 11. 1. GOK prowadzi gospodarkę finasową zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości.

2. Organizator zapewnia środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektów, w których ta działalność jest prowadzona.

3. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie GOK pochodzą z:

          dotacji samorządu terytorialnego;

           dochodów własnych.

4.  Dochodami GOK mogą być:

           wpływy z zakładów pracy, instytucji, organizacji;

           darowizny osób fizycznych i prawnych;

           wpływy z działalności statutowej; działalności gospodarczej w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową;

           dochody z najmu i dzierżawy majątku;

           inne dozwolone prawem źródła.

5. Środki pieniężne lokowane są na rachunku bankowym GOK.

§ 12. 1. GOK może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami.

2.  Środki pieniężne wypracowane z działalności gospodarczej przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności  GOK.

3. .Działalność gospodarcza nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

 

V. Postanowienia końcowe

§ 13.  Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-01-07

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-01-07

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-01-07