Uchwała Nr XVI/164/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 159; Dz. U.  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; Dz. U. z 2002 r. Nr 156, poz. 1300;  Dz. U. z 2001 r. Nr 88, poz. 961; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1315; Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę                 74.644 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę                  74.644 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację,  stanowiącym załącznik Nr 3

§ 4. Wprowadza się zmiany w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2004-2006, stanowiącym załącznik Nr 4.

§ 5. Objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 5. 

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

plan dochodów budżetowych ogółem             8.421.424 zł;

plan wydatków budżetowych ogółem             7.890.560 zł;

nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 530.864 zł przeznacza się na spłatę kredytów          i pożyczek.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-01-07

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-01-07

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-01-07