Uchwała Nr XVI/165/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 grudnia 2004r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

   Działając na podstawie art. 49 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 90, poz. 844, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz.2081, z r 2004, Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z  r. 2002, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) u c h w a l a  się, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli  ze specjalnego  funduszu nagród za  ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  

Przewodniczący Rady Gminy         

Stanisław Anuszkiewicz

     

Załącznik do

Uchwały Nr XVI/165/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 grudnia 2004r.

                  

REGULAMIN

określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 

Rozdział I

Postanowienia wstępne

§ 1. 1. Regulamin ustala tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za zajęcia dydaktyczno - wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie Gminy Sztabin z przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego i dyrektorów szkół.

2. Niniejszy Regulamin stosuje się do  nauczycieli   zatrudnionych w gimnazjach,  szkołach  podstawowych,  oddziałach przedszkolnych i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Sztabin.

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

           dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora jednostki, o której mowa w ust. 2,

           nauczycielach bez bliższego określenia - rozumie się przez to nauczycieli, o których mowa w ust. 1, 

           szkole bez bliższego określenia - należy  przez to rozumieć : oddział przedszkolny, szkołę podstawową, gimnazjum,  zespół szkół,

           zakładowej organizacji związkowej - rozumie się przez to Zarząd Oddziału ZNP w Augustowie,

           nagrodzie organu prowadzącego - rozumie się przez to nagrodę Wójta Gminy           

 

Rozdział II

Sposób podziału środków

§ 2. W budżecie Gminy Sztabin  tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli  w wysokości  1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tym  że:

           80 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły,

           20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego zwanego dalej nagrodami Wójta Gminy.

 

 

Rozdział III

Wysokość nagród

 

§ 3. 1. Wysokość nagrody Wójta Gminy ustala się w wysokości do 100 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela z uwzględnieniem  § 2 ust. 1 pkt. 2 i nie może być wyższa od nagrody kuratora oświaty.

2. Wysokość nagrody dyrektora nie może być wyższa niż 70 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela z uwzględnieniem  § 2 ust. 1 pkt. 1 i nie może być wyższa od nagrody Wójta Gminy.

 

Rozdział IV

Kryteria przyznawania nagród

 

§ 4. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za szczególne oraz wybitne osiągnięcia  dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.

2. Nagroda organu prowadzącego zwana dalej "nagrodą Wójta Gminy" może być przyznana dyrektorom i nauczycielom, którzy posiadają co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego oraz spełniają  odpowiednio co najmniej 5 z kryteriów, o których mowa w ust. 4.

3. Nagroda dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej cztery z kryteriów, o których mowa w ust. 4.

4. Ustala się następujące kryteria przyznawania nauczycielom nagrody:

           w zakresie pracy dydaktyczno wychowawczej:

        osiąga dobre wyniki w nauczaniu, a w szczególności potwierdzone w sprawozdaniach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

        podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowania autorskich programów i publikacji,

        osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w zawodach  co najmniej I stopnia (rejonowych), ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (grupę uczniów)  I-III miejsca w konkursach, zawodach, turniejach  przeglądach  i festiwalach  na szczeblu co najmniej gminnym,

        posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi  lub uczniami mającymi trudności w nauce,

        przygotowuje i wzorowo realizuje  uroczystości szkolne i środowiskowe,

        prawidłowo organizuje i prowadzi letni  lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,

        organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,

        posiada osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej,

        sprawuje opiekę na organizacjami społecznymi działającymi w szkole, 

        osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej  z uczniami,

        uzyskuje szczególne osiągnięcia w doskonaleniu nauczycieli w zakresie diagnozowania i oceniania,

        umiejętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami z pracy dydaktyczno-wychowawczej z innymi nauczycielami,

        posiada publikacje z zakresu działalności oświatowej, a w szczególności z pracy dydaktyczno-wychowawczej,

 

           w zakresie pracy opiekuńczej:

        zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzących z rodzin ubogich lub patologicznych,

        prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii  wśród młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,

        organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną,  organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania dzieci i młodzieży,

        organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami,

 

           w zakresie innej  działalności statutowej szkoły:

        troszczy się o mienie szkoły, polepszanie bazy dydaktycznej,

        angażuje się w remonty i inwestycje realizowane w szkole,

        zdobywa dodatkowe środki finansowe dla szkoły,

        prawidłowo realizuje budżet szkoły (plan finansowy),

        dobrze współpracuje z samorządem terytorialnym i lokalnym oraz z radą pedagogiczną i radą rodziców,

        pozyskuje sponsorów i sojuszników szkoły,

        prowadzi lekcje  lub zajęcia  otwarte dla innych nauczycieli,

        prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny,

        wzorowo kieruje szkołą,

        prawidłowo organizuje pomoc  psychologiczno- pedagogiczną,

 

           w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:

        udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

        udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela,

        promowaniu szkoły poprzez udział w pracach  różnych organizacji  społecznych i stowarzyszeniach oraz  instytucjach .

 

Rozdział V

Tryb zgłaszania kandydatów do nagrody

 

§ 5. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy może wystąpić:

           dla nauczyciela:

        dyrektor szkoły,

        rada pedagogiczna,

        rada rodziców 

        zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli,

           dla dyrektora szkoły:

        wizytator Kuratorium Oświaty terytorialnie odpowiedzialny za gminę              

        rada pedagogiczna,

        rada rodziców,  

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły może wystąpić:

           dyrektor szkoły,

           rada pedagogiczna,

           rada rodziców,

           związki zawodowe zrzeszające nauczycieli (działające w szkole),

3. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę należy podać konkretne i wymierne efekty osiągane przez osobę nominowaną do nagrody w okresie ostatnich 3 lat.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 określa załącznik do regulaminu.

5. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 należy składać do dnia 15 września odpowiednio:

           o nagrodę Wójta Gminy do Urzędu Gminy,

           o nagrodę dyrektora do sekretariatu szkoły.

6. Wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy składane przez dyrektora szkoły, radę rodziców wymagają wcześniejszego ich zaopiniowania przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli, jeżeli wniosek dotyczy członka związku.

 

 

Rozdział VI

Tryb przyznawania nagród

 

§ 6. 1. Nagrody nauczycielom przyznają:

           ze środków, o których mowa   § 2 pkt. 1) - dyrektor  szkoły,

           ze środków, o których mowa § 2 pkt. 2) - Wójt Gminy. 

2. Przyznanie nagrody Wójta Gminy jest poprzedzone zaopiniowaniem kandydatów przez komisję nagród w składzie:

           dwóch przedstawicieli Wójta Gminy,

           po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli.

3. Skład imienny komisji, o której mowa w ust. 2 ustala zrządzeniem Wójt Gminy.             

4. Przyznanie nagrody dyrektora wymaga uprzedniego zaopiniowania przez radę pedagogiczną i  zakładowe organizacji związkowe zrzeszające nauczycieli, jeżeli wniosek dotyczy członka związku.

5. Nagrodę, o której mowa  w § 2, pkt. 2)  może z własnej inicjatywy przyznać Wójt Gminy. W tym przypadku wnioski nie podlegają zaopiniowaniu  przez komisję, o której mowa w ust. 2.

6. Nagrody, o których mowa w § 2, pkt. 1) i pkt. 2) przyznaje się w terminie do dnia 14 października  każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana  w innym terminie.

7. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, a jego odpis umieszcza się w teczce akt osobowych nauczyciela.

 

Rozdział VII

Przepisy końcowe

§ 7. Regulamin został uzgodniony przez Zarząd Oddziału ZNP w Augustowie.

 

 

Załącznik do Regulaminu

dotyczącego trybu i kryteriów

przyznawania nagród dla nauczycieli

ze specjalnego funduszu nagród

za ich osiągnięcia  dydaktyczno-wychowawcze.

 

 

WNIOSEK

o przyznanie nagrody Wójta  Gminy Sztabin

za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 

  Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy ( Dyrektora Szkoły )  

                   

 Panu/Pani .......................................................

(imię i nazwisko)

                          

 urodzonemu/ej ...................................................

(data)

 

 .................................................................
                 (wykształcenie, staż pracy w szkole lub placówce)

                        

 zatrudnionemu/ej w ..............................................

     (nazwa szkoły/placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony)

                           

 .................................................................

                               (stanowisko)

 

 .................................................................

 (dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, dyrektora - rok otrzymania)

           

 ..................................................................

              ostatnia ocena pracy nauczyciela (data i stopień)

 

 Krótkie uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego:

 

 

________________________________________________________________________________

 Opinia rady pedagogicznej

 

 

_________________________________________________________________________

 Organ sporządzający wniosek

 

 ...............         ..................          .............

(miejscowość i data)           (pieczęć)              (podpis)

_________________________________________________________________________

 Organ przedstawiający wniosek Wójtowi Gminy

 (Dyrektorowi Szkoły)

 

 ...............             ..................    ...............

 (miejscowość i data)            (pieczęć)           (podpis)      

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-01-07

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-01-07

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-01-07