Uchwała Nr XVI/166/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 grudnia 2004r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sztabin.

 

   Na podstawie art. 30 ust. 6, i art. 54 ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,  z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość stawek i  szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy  oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość  nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r.

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr V/82/03 Rady Gminy Sztabin z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokość i zasady przyznawania oraz wypłacania dodatku mieszkaniowego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

Załącznik do

Uchwały Nr XVI/166/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 grudnia 2004r.

 

REGULAMIN

 

określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

 

Dział I.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 1. 1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach, oddziałach przedszkolnych i zespołach szkół, prowadzonych przez Gminę Sztabin.

2. Regulamin określa:

           wysokość stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków:

        za wysługę lat,

        motywacyjnego,

        funkcyjnego,

        za warunki pracy,

           szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw;

           wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

3. Pozostałe składniki wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela, określają przepisy ustawy i rozporządzenia.

4. Wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy, o których mowa w art. 30, ust. 1, pkt. 4 Karty Nauczyciela są określone odrębną uchwałą.

§ 2. Ilekroć w regulaminie, bez bliższego określenia, jest mowa o:

           regulaminie - rozumie się przez to regulamin określający wysokość oraz szczególne warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego , za warunki pracy, za niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,

           Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845)  

           rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego, sposobu obliczania wysokości stawki wynagradzania zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznawania dodatku za warunki pracy oraz szczegółowych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. z 2000r. Nr 39, poz.455, Nr 100, poz. 1074 , z 2001r. Nr 52, poz. 544, z 2002r. Nr 160, poz. 1323, z 2003r. Nr 34, poz. 286, z 2004r. Nr 74, poz. 667),

           organie prowadzącym szkołę, oddział przedszkolny, zespół szkół - rozumie się przez to Gminę Sztabin,

           szkole - należy przez to rozumieć oddział przedszkolny, szkołę podstawową, gimnazjum lub zespół szkół, dla której organem prowadzącym jest Gmina Sztabin,

           dyrektorze  lub wicedyrektorze -  należy rozumieć  dyrektora lub wicedyrektora jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego, o której mowa w §1 ust. 1 Regulaminu,                                                            

           nauczycielach bez bliższego określenia – rozumie się przez to nauczycieli, o których mowa w §1 ust. 1 Regulaminu,                                                          

           roku  szkolnym   -    należy przez  to rozumieć okres pracy szkoły, placówki  oświatowej od dnia 1 września danego roku do dnia 31 sierpnia roku następnego,

           klasie -  należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

           uczniu - rozumie się przez to także wychowanka,

           tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin  - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa § 1ust. 1 rozporządzenia,

 

Dział II.

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 3. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokość i na zasadach określonych art. 33 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, § 5 rozporządzenia i na warunkach określonych w § 4 Regulaminu.

§ 4. 1. Dodatek przysługuje:

           począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca,

           za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

2. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

 

3. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę lat oraz wysokość tego dodatku, w formach o jakich mowa w § 28 określa:

           nauczycielowi - dyrektor szkoły,

           dyrektorowi - Wójt Gminy.

4. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

5. Stawkę oraz zasady nabywania uprawnień do dodatku za wysługę lat określa się zgodnie z przepisami rozporządzenia.

 

Dział III.

DODATEK MOTYWACYJNY

 

§ 5. Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny na warunkach ogólnych określonych w § 4 rozporządzenia oraz w wysokości, na warunkach i zasadach określonych w § (6 – 10) Regulaminu.

§ 6. 1. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku motywacyjnego po przepracowaniu w szkołach na terenie Gminy Sztabin jednego całego poprzedniego roku szkolnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Prawo do dodatku motywacyjnego nie przysługuje nauczycielowi stażyście.

3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

           Uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

 

        osiąganie w pracy dydaktyczno wychowawczej pełnej realizacji programu nauczania oraz wprowadzanie nowych treści, korelacji treści programowych z innymi przedmiotami, a także uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami albo sukcesami w konkursach przedmiotowych  i artystycznych, zawodach sportowych, olimpiadach, itp.,

        stosowanie różnorodnych metod nauczania oraz porównywanie efektywności stosowanych metod,

        stosowanie nowych rozwiązań metodycznych w zajęciach dydaktyczno - wychowawczych,

        prowadzenie lekcji otwartych w ramach prac zespołu przedmiotowego lub z własnej inicjatywy,

        umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

        pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

        prowadzenie działalności mających na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej.

 

           Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem  lub zajęciem, a w szczególności:

        systematyczne i efektywne przygotowanie do przydzielonych obowiązków,

        podnoszenie umiejętności zawodowych - udział w doskonaleniu warsztatu pracy oraz  różnych formach doskonalenia zawodowego,

        prezentowanie swego dorobku pedagogicznego,

        opracowywanie publikacji naukowych związanych z warsztatem pracy,

        wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

        dbałość o mienie szkoły i poszerzenie bazy dydaktycznej,

        prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,

        rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

        przestrzeganie dyscypliny pracy.

 

           Posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy.

 

           Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2  pkt. 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

        udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

        udział w komisjach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych i innych,

        opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

        prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

        aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

 

§ 7. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi szkoły, poza wymienionymi w § 6 w ust. 3 jest spełnienie następujących kryteriów:

           tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych szkoły w tym: opracowanie arkusza organizacyjnego, wyposażenie w środki dydaktyczne, sprzęt, organizowanie działalności administracyjnej, gospodarczej, kancelarii szkolnej, zapewnienie i czuwanie nad przestrzeganiem odpowiednich warunków bhp i p. poż.,

           opracowanie i realizacja planu finansowego szkoły w tym również pozyskiwanie środków pozabudżetowych,

           dbałość o mienie w tym: organizowanie przeglądów technicznych, prace konserwacyjno-remontowe, czystość i estetyka szkoły,

           prowadzenie spraw osobowych w tym: zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjami, prowadzenie akt osobowych pracowników, dysponowanie funduszem świadczeń socjalnych, dyscyplina pracy,

           sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym: realizacja programów nauczania, ocena pracy nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, zachęcanie do innowacji i eksperymentów, motywowanie do doskonalenia zawodowego, realizacja zaleceń  i wniosków organów nadzoru pedagogicznego,

           współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacja zaleceń i wniosków  organu prowadzącego,

           kształtowanie dobrej atmosfery w pracy, w szkole służącej realizacji statutowych zadań przez podległych pracowników,

           współpraca z organami szkoły i związkami zawodowymi,

           pozostałe obowiązki:

        przestrzeganie regulaminu pracy,

        troska o stan bazy, estetykę, ład, porządek,

        samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu problemów,

        inspirowanie nauczycieli do podejmowania zadań dodatkowych /konkursy, olimpiady, wycieczki, samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych/.

                                            

§ 8. 1. Ustala się łączną pulę środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych w poszczególnych szkołach w wysokości 1,50% kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

2. Wypłata dodatków motywacyjnych następuje w ramach przyznanych w budżecie szkoły środków.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela stanowi wskaźnik procentowy jego wynagrodzenia zasadniczego, którego wartość zawiera się od 3 % do 15 %.

§ 9. 1. Dodatek motywacyjny, w formach o jakich mowa w § 28 Regulaminu przyznaje:

           nauczycielowi zgodnie z zasadami określonymi w § 6 ust. 3 dyrektor szkoły,

           dyrektorowi zgodnie z zasadami określonymi w § 6 ust. 3 i § 7 Wójt Gminy .

 

2. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej  w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której  uzupełnia etat.

 

3. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej szkole, zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela  dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony, po zasięgnięciu opinii dyrektora  szkoły  poprzedniej.

 

4. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły przekazuje się w formie pisemnej.

 

5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 10. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom:

           którzy otrzymali kary przewidziane przepisami Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela,

           za okres urlopu na poratowanie zdrowia,

           w okresie przebywania w stanie nieczynnym.

 

Dział IV.

DODATEK FUNKCYJNY

 

§ 11. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również:

           nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy,

           nauczycielowi za sprawowanie funkcji:

        opiekuna stażu,

        doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta.

 

3. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje.

 

§ 12. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole, potwierdzone w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:

           dyrektorowi szkoły podstawowej                                          - w wysokości do 50,00%,

           dyrektorowi zespołu szkół                                                    - w wysokości do 75,00%,

           wicedyrektorowi szkoły lub zespołu szkół                           - w wysokości do 40,00%

           nauczycielowi zajmującemu inne stanowisko kierownicze – w wysokości do 30,00%

- wynagrodzenia zasadniczego.

 

3. Wysokość  dodatku funkcyjnego  dla nauczycieli, o których mowa w § 11 ust. 2  ustala się za:

 

           wychowawstwo klasy                    -          w  wysokości  30 ,00 zł,

           funkcję opiekuna stażu                   -         w  wysokości  40,00 zł ,

           funkcję doradcy metodycznego      -         w wysokości   40,00 zł

           funkcję nauczyciela konsultanta     -         w  wysokości  40,00 zł

- miesięcznie.

 

§ 13. 1. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych, nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny z każdego tytułu.

 

2. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna stażu przysługuje za każdą osobę odbywającą staż  i powierzoną danemu nauczycielowi.

 

3. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przysługuje za każdą klasę powierzoną nauczycielowi niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.

 

4. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje nauczycielowi (wicedyrektorowi szkoły), któremu powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

 

§ 14. 1. Prawo do dodatku, o którym mowa w § 11 ust. 1 i 2 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funkcji (opiekuna stażu lub doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta), a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

 

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania  z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca  - od tego dnia.

 

3. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 11 ust. 1 i 2, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowanie zdrowia, w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązku nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca; od tego dnia.

 

§ 15. 1. Dodatek funkcyjny, w formach o jakich mowa w § 28, przyznaje:

           nauczycielowi  -  dyrektor szkoły,

           dyrektorowi szkoły  - Wójt Gminy.

2. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

dział v.

DODATEK ZA WARUNKI PRACY

 

§ 16. Nauczycielom pracującym w trudnych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy na zasadach określonych w art. 34 Karty Nauczyciela, § 6 i § 7 rozporządzenia i na warunkach określonych w § 17, § 18 i § 19 Regulaminu.

 

§ 17. Nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasach łączonych w szkołach podstawowych  przysługuje dodatek w wysokości 25% stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe,   za każdą  przepracowaną w tych klasach godzinę.

 

§ 18. Nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka w miejscowości będącej siedzibą szkoły przysługuje dodatek w wysokości 20 % stawki godzinowej, natomiast w miejscowości położonej poza siedzibą szkoły w wysokości 25% stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe,  za każdą faktycznie przepracowaną godzinę w ramach realizowanego programu nauczania indywidualnego, jeżeli zajęcia prowadzone są w ramach godzin ponadwymiarowych, z zastrzeżeniem ust. 4.

 

§ 19. 1. Dodatek za warunki pracy, w formach o jakich mowa w § 28 Regulaminu, przyznaje:

           nauczycielowi  -  dyrektor szkoły,

           dyrektorowi szkoły  - Wójt.

2. Dodatki za warunki pracy wypłaca się miesięcznie z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 20. 1. Dodatek wypłaca się za czas faktycznego wykonania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz za okres:

           urlopu wypoczynkowego,

           urlopu macierzyńskiego,

           choroby trwającej nie dłużej niż 3 miesiące,

           nie wykonywania pracy z innych przyczyn, za które to okresy przysługuje wynagrodzenie, jak za urlop wypoczynkowy.

 

2. W razie zbiegu tytułów do dodatku  za pracę w trudnych warunkach albo dodatku za pracę w warunkach uciążliwych przysługuje prawo do obu dodatków.

 

dział vi.

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE ORAZ GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

 

§ 21. 1. Nauczycielowi realizującemu tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 6 Karty, na zasadach określonych w art. 35 Karty, przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku )  przez miesięczną liczbę godzin  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju  zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych  nauczyciela.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela , o których mowa w ust. 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób , że za czas zajęć do 0,5 godziny pomija się , a  co najmniej  0,5 godziny liczy się za pełną godzinę .

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy, z wyjątkiem:

           opieki nad dzieckiem, do 14 lat,

           urlopu okolicznościowego określonego Kodeksem pracy,

           urlopu szkoleniowego udzielanego nauczycielom w celu kształcenia i doskonalenia,

           zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonywania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej.

6. Godziny ponadwymiarowe przypadające w Dniu Edukacji Narodowej oraz w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności w związku  z:

           zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,

           wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy,

           rekolekcjami,

           udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej, uzgodnionej z dyrektorem,

           chorobą dziecka nauczania indywidualnego, trwającej nie dłużej niż tydzień,

- traktuje się jako godziny faktycznie odbyte, pod warunkiem, że nauczyciel będzie w tym czasie do dyspozycji dyrektora szkoły lub zajęcia zostaną odpracowane.

 

7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy), za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy, lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

 

8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w ramach zajęć pozalekcyjnych ujęte  w arkuszu organizacyjnym szkoły ustala się tak, jak za godziny ponadwymiarowe.

 

§ 22. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio przepisy § 21 ust. 2, 3, 4  Regulaminu.

 

§ 23. 1. Stawkę za jedną godzinę ponadwymiarową, w formach o jakich mowa w § 28 Regulaminu określa:  

           dla nauczyciela    - dyrektor szkoły, 

           dla dyrektora - Wójt Gminy.

2. Liczbę godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw, zrealizowanych w danym miesiącu przez poszczególnych nauczycieli, ustala dyrektor szkoły.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i  za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się miesięcznie z dołu.

4. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję dyrektora lub wicedyrektora, nie przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych godzin doraźnych zastępstw.

 

Dział VII

NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD

 

§ 24. 1. W budżecie gminy tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze w wysokości 1,00 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tego:

           20 % przeznacza się na nagrody organu prowadzącego,

           80% przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły.

 

2. Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród, o którym mowa w ust. 1 zgodnie z art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela reguluje odrębny regulamin.

 

Dział VIII.

NAUCZYCIELSKI DODATEK MIESZKANIOWY

§ 25. 1. Nauczycielowi, mającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela i zatrudnionemu w szkole, położonej na terenie wiejskim, w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach prowadzonych przez Gminę Sztabin, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, miesięcznie w wysokości:

           przy jednej osobie w rodzinie – 3,5% ;

           przy dwóch osobach w rodzinie – 4,6%;

           przy trzech osobach w rodzinie – 5,7%;

           przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 7,0% - średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa  w art. 30, ust. 3 Karty Nauczyciela,

2. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:

           współmałżonka, który nie posiada własnego źródła dochodu lub który jest nauczycielem,

           rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,

           pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,

           posiadający na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będący studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,

           dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodu.

3. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o której mowa ust. 2 nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły,  dyrektor otrzymujący dodatek – Wójta Gminy.

 

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w  ust.1 . Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

 

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

           niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

           od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez jego pracodawcę.

§ 26. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

           nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

           korzystania z urlopu na poratowania zdrowia,

           pozostawania w stanie nieczynnym,

           pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

           korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach,

           odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby była zawarta umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta.

 

§ 27. 1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami, z uwzględnieniem § 24 ust. 2.

2. Dodatek mieszkaniowy, w formach o jakich mowa w § 28 Regulaminu określa:

           dla nauczyciela - dyrektor szkoły,

           dla dyrektora - Wójt Gminy.

3. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest miesięcznie z góry.

 

 

 

Dział IX

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 28. 1. Określa się następujące formy stwierdzenia nabycia prawa, przyznania lub ustalenia nauczycielom świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1-3:

           w dokumencie stwierdzającym nawiązanie stosunku pracy - jeżeli świadczenie przysługuje od dnia nawiązania stosunku pracy,

           odrębnym dokumentem - jeżeli świadczenie przyznawane jest jednorazowo lub w trakcie trwania stosunku pracy albo ulega zmianie jego wysokość,

           w dokumencie zmieniającym wynagrodzenie zasadnicze - jeżeli wraz ze zmianą wynagrodzenia zasadniczego ulega również  zmianie wysokość świadczenia.

2. Formy stwierdzenia nabycia prawa, przyznania lub ustalenia nauczycielom świadczeń, o jakich mowa w ust. 1, można stosować łącznie do kilku świadczeń, w razie zbiegu terminów ich ustalania lub przyznania albo stwierdzenia nabycia prawa.

 

§ 29. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze  godzin  zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2, pkt 1)  przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.

 

§ 30. 1. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń, o których mowa § 1 ust. 2, pkt 1) i pkt 2) stanowiących składniki wynagrodzenia nauczycieli oraz środki na wypłatę nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w § 1 ust. 2, pkt 3) naliczane są w planach finansowych poszczególnych szkół.

2. Łączna wysokość wypłacanych świadczeń, o których mowa w § 1, nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na te cele w planach finansowych, o których mowa w ust. 1. Organ prowadzący szkołę może dokonać zwiększenia środków na wypłatę ww. świadczeń

§ 31. Regulamin wchodzi w życie w terminie i na warunkach określających wejście w życie uchwały.

§ 32. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy.

§ 33. Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału ZNP w Augustowie.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-01-07

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-01-07

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-01-07