Uchwała Nr XVI/167/04

Rady Gminy Sztabin

 z dnia 29 grudnia 2004r.

w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowych nazw miejscowości

   Na podstawie art. 8 ust. 1 i 4 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wystąpić o zmianę urzędowych nazw miejscowości położonych na terenie Gminy Sztabin według poniższego wykazu.

 

l.p.

Teryt

Nazwa

dotychczasowa

rodzaj miejscowości

Nazwa ( po zmianie)

drugi przypadek

i rodzaj miejscowosci

1.

0769580

Jasionowo

wieś

Jasionowo Dębowskie,

-wa - ego,

wieś

 

2.

0769611

Jastrzębna Druga

wieś

Jastrzębna II, - nej II,

wieś

3.

0769634

Jastrzębna Pierwsza

wieś

Jastrzębna I, - nej I,

wieś

 

§ 2. Uzasadnienie wniosku o zmianę urzędowych nazw miejscowości  stanowi  załącznik do uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr X/123/04 Rady Gminy Sztabin z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowych nazw miejscowości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

    Stanisław Anuszkiewicz

 

 Załącznik do

Uchwały Nr XVI/167/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 grudnia 2004r.

 

 

Uzasadnienie

Uchwały Nr XVI/167/04 Rady Gminy Sztabin z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowych nazw miejscowości.

 

     W Gminie Sztabin, zgodnie z obowiązującym od roku 1980 „Wykazem urzędowych nazw miejscowości w Polsce” występują dwie wsie o nazwie: „Jasionowo”. Taki stan uniemożliwia właściwą identyfikację tych miejscowości w systemach informatycznych ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz we wszystkich zbiorach prowadzonych w Gminie Sztabin, w telekomunikacji, urzędach pocztowych, bankach i w innych instytucjach obsługi rolnictwa. W wyniku konsultacji z mieszkańcami wsi Jasionowo, wsi o mniejszej liczbie mieszkańców, sąsiadującej ze wsią Dębowo proponuje się przyjęcie nazwy „Jasionowo Dębowskie”. Wprowadzenie tej nazwy do „Wykazu urzędowych nazw miejscowości w Polsce”,  pozwoli na wyeliminowanie dotychczasowych nieprawidłowości.

     W „Wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce” z roku 1980 zamieszczone są nazwy dwóch wsi: „Jastrzębna Pierwsza” i „Jastrzębna Druga”.  We wszystkich ewidencjach i zbiorach (takich jak ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencje podatkowe itp.), prowadzonych w systemach informatycznych Gminy Sztabin, używane są  natomiast nazwy: „Jastrzębna I” i „Jastrzębna II”.

     Nazwy wsi: „Jastrzębna I” i „Jastrzębna II” są nazwami historycznymi, funkcjonującymi w terenie i w dokumentach archiwalnych od założenia tych wsi. 

     Potwierdzeniem tego faktu jest załączona do niniejszego uzasadnienia kopia fragmentu mapy z roku 1928, Wojskowego Instytutu Geograficznego, opublikowana w kwartalniku „Jaćwieź” Nr 6 z roku 1999.

     Wprowadzenie nazw miejscowości: „Jastrzębna Pierwsza” i „Jastrzębna Druga”, zgodnie z „Wykazem urzędowych nazw miejscowości w Polsce” z roku 1980, spowodowałoby konieczność wymiany podstawowych dokumentów, takich jak: dowody osobiste, prawo jazdy, akty własności itp., dla około 434 osób (dorosłych), zamieszkałych w obu tych wsiach. Koszty wykonania tej operacji byłyby bardzo poważne.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-01-07

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-01-07

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-01-07