Uchwała Nr XVI/168/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 grudnia 2004r.

w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sztabin.

   Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów,mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. Nr 71, poz. 733, z 2002r. Nr 113, poz. 984,  Nr 168, poz. 1383, z 2003r. Nr 113, poz. 1069, z 2004r. Nr 116, poz. 1203/ uchwala się, co nastepuje:

§ 1. Zmienia się treść Uchwały Nr IV/39/03 Rady Gminy Sztabin z dnia 26.02.2003r w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sztabin w części – Plan remontów i modernizacji.

§ 2. Ustala się – Plan remontów i modernizacji na rok 2005 jak niżej:

           naprawa - dostosowanie instalacji elektrycznej do obowiązujących norm, wymiana drzwi i okien, remont dachu w budynku Krasnybór 42;

           wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym Krasnybór 59;

           wymiana stolarki okiennej i dostosowanie do obowiązujących norm w budynku komunalnym Sztabin ul. Augustowska 45;

           adaptacja wolnych pomieszczeń w budynku Huta 4 z jednoczesnym przeznaczeniem na lokale socjalne.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-01-07

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-01-07

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-01-07